Vyriausybė siūlo Seimo pavasario sesijoje svarstyti daugiau nei du šimtus teisės aktų projektų. Siūloma svarstyti per septyniasdešimt eurointegracinių projektų.

Pavasario sesijos metu Vyriausybė siūlo priimti Europos ekonominės erdvės plėtros sutarties ratifikavimo įstatymo projektą, kuriuo siekiama ratifikuoti Europos ekonominės erdvės plėtros sutartį, kuriai įsigaliojus Europos ekonominė erdvė bus išplėsta būsimosioms ES valstybėms narėms.

Nuo Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą dienos bus pradėtas tiesiogiai taikyti Bendrijos muitų kodeksas ir jo įgyvendinimo nuostatas nustatantys reglamentai, todėl Seimui siūloma pripažinti netekusiu galios Neapmuitinamų parduotuvių įstatymą bei Muitų tarifų įstatymą.

Siekiant nustatyti ES reikalavimus dėl Bendrosios rinkos funkcionavimo, siūloma keisti Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo keletą straipsnių.

Vyriausybė jau pateikė Seimui svarstyti naujos redakcijos Mokesčių administravimo įstatymo projektą, kurio tikslas, atsižvelgiant į Lietuvos gyvenimo realijas ir pasinaudojant geriausia užsienio valstybių patirtimi, tiksliau, nuosekliau, išsamiau ir aiškiau reglamentuoti mokesčių administravimo procedūras, perkelti į minėtąjį įstatymą šiuo metu galiojančių mokestinių teisės aktų nuostatas.

Siūloma svarstyti Geležinkelių transporto sektoriaus reformos įstatymo projektą, kuriuo siekiama nustatyti geležinkelių transporto sektoriaus reformos tikslus, reformos įgyvendinimo tvarką ir etapus, geležinkelio infrastruktūros valdytojo veiklos bei šios veiklos priežiūros reformos metu ypatumus, taip pat viešosios geležinkelio infrastruktūros modernizavimo ir plėtros finansavimo šaltinius.

Siekiant įtvirtinti Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus, susijusius su geležinkelių transporto paslaugų teikimo rinkos liberalizavimu bei geležinkelių transporto sektoriaus funkcionavimu šioje rinkoje, nustatyti geležinkelių transporto veiklos sąlygas, reikalavimus geležinkelių transporto darbuotojams bei sureguliuoti santykius, kylančius iš keleivių, bagažo ir krovinių vežimo Lietuvos geležinkelių transportu, Seimui siūloma priimti Geležinkelių transporto kodekso naują redakciją.

Seimui taip pat bus siūloma priimti Valstybės įmonės Lietuvos pašto pertvarkymo į AB įstatymo projektą.

Valstybinių pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus, įstatymo pakeitimo įstatymo projektu siūloma pertvarkyti šeimų, auginančių vaikus, rėmimą (nustatyti valstybės išmoką kiekvienam šeimoje auginamam vaikui iki pilnametystės ir numatyti laipsnišką jos įvedimą), patobulinti paramos sistemą globojamiems vaikams, didinant artimų giminaičių atsakomybę už vaikus bei užtikrinant tikslingesnę paramą pradedant jiems savarankišką gyvenimą.

Pavasario sesijai bus pasiūlytas Valstybinių pensijų įstatymo pakeitimo projektas, siūlantis suteikti teisę gauti nukentėjusiųjų asmenų valstybines pensijas nepriklausomybės gynėjams, kurie buvo sužaloti 1991 m. sausio 11-13 dienomis ir po to vykdytos SSRS agresijos metu, tačiau dėl to netapo invalidais.

Derinant su ES teise Aukštojo mokslo įstatymo ir Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektu siūloma nustatyti galimybę steigti nevalstybines aukštąsias mokyklas ir fiziniams asmenims (dabartinė įstatymo redakcija yra diskriminacinio pobūdžio), taip pat siūloma patikslinti priėmimo į valstybines aukštąsias mokyklas tvarką bei profesoriaus emerito vardo suteikimo bei išmokų profesoriams emeritams mokėjimo tvarką.

Bendrojo pagalbos centro veiklos įstatymo projektu siekiama užtikrinti, kad kuo greičiau ir kuo veiksmingiau būtų suteikiama pagalba asmenims, besikreipiantiems dėl jos suteikimo bendruoju pagalbos telefono numeriu 112 ir kitais pagalbos telefono numeriais, ir taip kelti visuomenės viešojo saugumo bei viešosios tvarkos užtikrinimo lygį.

Kovo mėnesį siūloma priimti Šiaurės Atlanto sutarties ratifikavimo įstatymo projektą, kuriuo siekiama ratifikuoti 1949 m. balandžio 4 d. Vašingtone priimtą Šiaurės Atlanto sutartį.