A. Terleckas prisiminė, kad 1987 m. rugpjūčio viduryje užsienio radijo stotys perskaitė LLL kvietimą paminėti Molotovo-Ribentropo paktą ir viešai paskelbė organizatorių.

„Sovietinė valdžia buvo tokia kvaila, kad organizatorius iškoneveikė „Tiesoje“ ir „Komjaunimo tiesoje“. Jie norėjo įbauginti organizatorius, o iš tikrųjų paskelbė tautai, kad yra tokių, kurie nebijo. Lietuviai nebenorėjo būti vergais. Tai ir pareiškė ateidami į mitingą“, - kalbėjo LLL lyderis.

Pasak A. Terlecko, nuo to laiko praėjus 23 metams kyla klausimas, ko į mitingą susirinkome šiandien. A.Terlecko teigimu, 1987 m. į mitingą atėjo patys drąsiausi - tarp jų buvo mažai inteligentijos.

„Mokslo ir meno žmonės ne kartą sovietmečiu priekaištavo LLL, kad erziname valdžią ir trukdome inteligentams dirbti nuosaikų kultūrinį darbą. Mūsų inteligentija per 50 okupacijos metų taip įprato pataikauti komunistams, kad nebeišdrįso atsitiesti – nuosaikusis Sąjūdis atidavė komunistams visą valdžią, o koloborantams niekada nerūpėjo Lietuva“, - sakė disidentas.

A.Terlecko teigimu, per 23 metus susikūrė naujasis „elitas“, kuriam tauta nerūpi. Taigi, pasak jo, tik mitingais ir demonstracijomis galime pareikšti, kad esame tauta ir norime gyventi doresnėje, gražesnėje Lietuvoje ir kurti joje savo vaikams ateitį.

A.Terlecko nuomone, tai daryti įpareigoja mūsų istorija – sukilimai prieš caro priespaudą, knygnešių, partizanų sudėtos aukos, tremtinių kapai.

Anot A.Terlecko, ne mitingas ir LLL kalti, kad šiuo metu kenčiame savųjų eksploatatorių jungą. „Kalti bailūs inteligentai, kurie sužlugdė desovietizacijos įstatymo priėmimą“, - teigė disidentas.

DELFI primena, kad nuo 1987 m. rugpjūčio 23 d. mitingo prie A. Mickevičiaus paminklo faktiškai prasidėjo Lietuvos atgimimas. Mitingo metu apie porą šimtų Lietuvos disidentų surengė Molotovo–Ribentropo pakto pasmerkimą. Tai buvo pirmas viešas protesto mitingas sovietinėje Lietuvoje.

Šia akcija pasmerkti 1939 m. sovietų Rusijos ir Vokietijos užsienio reikalų ministrų pasirašyti slaptieji protokolai, kuriais šios šalys pasidalijo Europą. Lietuva, Latvija ir Estija buvo atiduota sovietų Rusijos įtakos zonai.