Valstybės kontrolieriaus pavaduotojo priimtu sprendimu sveikatos apsaugos ministras įpareigotas reikšmingus teisės aktų pažeidimus padariusius asmenis traukti tarnybos ar drausminėn atsakomybėn.

Ministerijos apskaitos duomenimis, jos turtas vertinamas daugiau nei 1 mlrd. Lt, bet didžioji jo dalis – 994 mln. Lt pagal panaudos sutartis perduota naudoti 270-čiai viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų. Audito metu nustatyti turto pardavimo ir nurašymo pažeidimai rodo, kad ministerija nepajėgi užtikrinti viešosioms sveikatos priežiūros įstaigoms pagal panaudos sutartis perduoto turto tinkamo valdymo ir naudojimo.

Prieš trejus metus Valstybės kontrolė rekomendavo visą ministerijos patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą įregistruoti Nekilnojamojo turto registre ir spręsti klausimą dėl nenaudojamo nekilnojamojo ilgalaikio turto. Šiemet valstybiniai auditoriai rekomendavo organizuoti sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų nekilnojamojo turto inventorizaciją ir, esant neatitikimų, imtis reikiamų priemonių.

Valstybiniai auditoriai ministerijai turėjo priekaištų ir dėl netinkamo valstybės biudžeto lėšų naudojimo. Nustatyta, kad neatlikusi viešųjų pirkimų procedūrų ministerija pagal sutartis įvairioms asociacijoms, viešosioms įstaigoms ir uždarajai akcinei bendrovei paskirstė 364 tūkst. Lt paslaugoms įsigyti, projektams, konferencijoms ir renginiams finansuoti. Dar beveik 52 tūkst. Lt, nesilaikant Sveikatos sistemos įstatymo, ministro įsakymu buvo skirta sveikatinimo veikloje dalyvaujančioms viešosioms įstaigoms bei labdaros ir paramos fondui.

Visus valstybės kontrolieriaus pavaduotojo priimto sprendimo reikalavimus ministerija įpareigota įvykdyti per 90 kalendorinių dienų.

SAM žada šalinti trūkumus

Raimondas Šukys
Foto: A.Solomino nuotr.

Sveikatos apsaugos ministerija išplatino pranešimą spaudai, kuriame tvirtina, kad ministro Raimondo Šukio įsakymu prieš mėnesį sudaryta komisija nagrinėja Valstybės kontrolės (VK) sprendime išdėstytus faktus ir artimiausiu metu pateiks rekomendacijas kaip pašalinti VK nustatytus trūkumus.

Valstybės kontrolė, atlikusi Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) 2009 m. valstybinį auditą, atkreipė dėmesį į valstybės turto valdymo problemas, turėjo pastabų dėl netinkamo valstybės biudžeto lėšų naudojimo.

Pasak ministerijos, sprendime konstatuotos valstybės turto valdymo problemos susiklostė prieš daugelį metų, bet iš esmės buvo pradėtos spręsti tik 2009 m. SAM įsipareigojo Valstybės kontrolei iki 2011 m. birželio 1 d. inventorizuoti visą nekilnojamąjį turtą, gautus duomenis palyginti su Nekilnojamojo turto registru ir SAM balanso duomenimis. Nustačius neatitikimus, SAM įsipareigojo imtis atitinkamų priemonių.

SAM atkreipia dėmesį, kad Nevyriausybinių organizacijų (NVO), dalyvaujančių sveikatinimo veikloje, finansavimo programa įgyvendinama nuo 2006 m., tačiau pastabos dėl lėšų skyrimo kai kurių teisinių formų nevyriausybinėms organizacijoms pateiktos tik už 2009 m. Konstatuota, kad neleistinas viešųjų įstaigų bei paramos ir labdaros fondų įgyvendinamų projektų sveikatinimo srityje finansavimas iš valstybės biudžeto lėšų.

SAM manymu, trūkumai dėl netinkamo valstybės biudžeto lėšų naudojimo atsirado dėl įstatymuose nustatyto NVO sąvokų neapibrėžtumo. Valstybės kontrolė kaip pažeidimą konstatavo Nevyriausybinių organizacijų (NVO) finansavimo programos įgyvendinimą, remdamasi Sveikatos sistemos įstatymo 40-tuoju straipsniu. Kadangi šiame įstatyme konkrečiai neapibrėžiama NVO sąvoka, todėl atsiranda erdvė interpretacijoms.

Todėl SAM ėmėsi iniciatyvos parengti Sveikatos sistemos įstatymo 40 straipsnio pataisos projektą, kuriame būtų reglamentuota visų teisinių formų NVO galimybė įgyvendinti sveikatinimo projektus.