Rita Reda Dovydaitytė gimusi 1936 metais gegužės 16 dieną, Kaune nepriklausomybės kovų savanorio, pulkininko leitenanto Pijaus ir Julijos Kumetytės, knygnešio dukters, Dovydaičių šeimoje, turėjo vyresnę seserį Astą (gydytoją stomatologę). Laiminga R. R. Dovydaitytės vaikystė baigėsi, kai tėvas 1941 m. tapo politiniu kaliniu.

Meilė knygai atvedė Ritą Redą į Vilniaus universitetą studijuoti bibliotekininkystę.

Nuo 1961 metų ji 40 metų dirbo Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje, buvo gerbiama ir mylima kolegų ir skaitytojų.

Atgavus Nepriklausomybę visa jėga atsiskleidė jos didelis Lietuvos patriotės veiklumas: ji tapo aktyvia Kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų draugijos nare, enciklopedijos „Lietuvos karininkai 1918-1953“ redkolegijos nare.

Jos pastangomis kartu su garbės kraštotyrininku istorijos mokytoju Antanu Vaičiumi Kauno rajone, Čekiškiškės seniūnijos Paprienių kaime, įamžintas jos tėvo brolio, 1918 m. Vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signataro prof. pol. k. t. Prano Dovydaičio, sodybvietės atminimas, prof. Pr. Dovydaičio šeimininkės Veronikos Brokaitytės kapavietė ir atminimas, Kauno r. Čekiškės vidurinei mokyklai suteiktas prof. Prano Dovydaičio vardas. Kiekvienais metais lankėsi mokyklos, dabartinės gimnazijos, visose šventėse ir iš asmeninių lėšų apdovanodavo geriausią abiturientą, o mokyklai padovanojo reikšmingų eksponatų kuriamam muziejui. Ji taip pat daug prisidėjo įamžinant visų Dovydaičių giminės atminimą, buvo sukaupusi didelį neįkainojamą Dovydaičių giminės archyvą. Rita Reda Dagienė yra parašiusi daug publikacijų spaudoje, kartu su bendraautoriais sukūrė dokumentinę apybraižą „Atminimas“ apie prof. Praną Dovydaitį ir visą Dovydaičių giminę. Aktyviai bendradarbiavo su Lietuvos nacionaliniu ir Lietuvos liaudies buities muziejais.

Visuomeninę velionės veiklą aktyviai rėmė sutuoktinis Rimantas, didžiavosi sūnus Giedrius, žavėjosi draugai giminės, kolegos.

Šventą Kalėdų vakarą netekome, mielos mylimos mamos, pusseserės, tetos, artimos bičiulės, žymios visuomenininkės. Jos šviesus atminimas ir nuveikti darbai išliks visų atmintyje, o pradėti darbai tęsiami, rašoma Vasario 16-osios klubo valdybos, Kauno rajono Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos bendruomenės nekrologe.

Reiškiama nuoširdžią užuojauta velionės šeimai, artimiesiems ir visiems ją pažinojusiems.

***************

Atsisveikinama su velione gruodžio 28 dieną, 16.00-21.00 val. Urna su palaikais bus pašarvota Kauno Gerojo Ganytojo bažnyčios parapijos salėje (V. Krėvės pr. 95 A, Kaunas). Gruodžio 29 dieną Šv. Mišios aukojamos 10.00 val. Kauno Gerojo Ganytojo bažnyčioje. Laidotuvės - gruodžio 29 dieną, palaikai išnešami 12.00 val. Velionė laidojama Kauno Romainių 1-osiose kapinėse.