Liturginiai metai – tai kasmet pasikartojantis Dievo ir žmogaus gyvenimo ciklas. Prasideda puošniu pasiruošiamuoju advento laikotarpiu ir baigiasi Kalėdomis – Dievo ir žmogaus gimimu mūsų sielose, kur esame tik mes, nuogi ir pažeidžiami, kažkur palikę savo tobulybės įvaizdžius. Liturginis laikas teka ir bręsta per įvairius kasdienius ir nepaprastus gyvenimo įvykius. Eina asketiškos gavėnios dykuma – tai palaiminimo, širdies ir minčių apsivalymo metas, kulminuojantis per šv. Velykas, vedančias Žmogaus Sūnų per mylimo žmogaus išdavystę, per atstūmimą, per juodžiausią neviltį ir mirtį į atgimimą. Taip peržengiame savo galimybių ribas ir sielos gelmėse įžengiame į Dievo karalystę, esančią arčiau mūsų, nei mes esame patys sau.

A. Toliatas (g. 1978) baigė Vilniaus kunigų seminariją, studijavo Prancūzijoje. 2007 metais buvo įšventintas į kunigus. Po studijų Italijoje 2012 m. apsigynė dvasinės teologijos licenciato laipsnį ir buvo paskirtas kunigu Šv. Rapolo bažnyčioje. Nuo 2013-ųjų eina vyriausiojo Lietuvos policijos kapeliono pareigas.

Algirdas Toliatas

Andrius Navickas, Bernardinai.lt vyriausiasis redaktorius:

„Popiežius Pranciškus pabrėžia, kad ganytojas turi būti persismelkęs tų, kurie jo globai ir rūpesčiui patikėti, kvapu. Kunigas turi eiti pas žmones, kviesti visus į Eucharistijos šventę. A. Toliatas šiuo požiūriu yra pavyzdys. Jis atkakliai beldžiasi į žmonių širdis, kantriai beria Dievo žodžio grūdus į kiekvieną dirvonuojantį lopinėlį.“

Adrija Čepaitė, aktorė:

„Kunigo A. Toliato meilė Dievui neužgožia meilės žmogui. Jis tikras dvasinis mokytojas, švelniai, atsakingai, su begaline kantrybe ir užsidegimu vedantis savo aveles į Aukščiausiojo išmintį. Jo pamokslai – tai kassavaitinė akistata su savo sąžine, raktas į širdį ir dar vienas laiptelis į Pasaulio ir Dievo pažinimą. Iš jo pamokslų visam gyvenimui išmokau, kad geriausia daugyba yra dalyba!“

Monika Garbačiauskaitė-Budrienė, Delfi.lt vyriausioji redaktorė:

„Neatsiejama A. Toliato žodžio ypatybė yra gebėjimas kalbėti apie sunkius dalykus lengvai. Po jo pamokslų taip ir jautiesi – pradedantis truputį iš naujo gyventi, stumtelėtas į tą dabar vykstantį išganymo kelią malonia, tačiau tvirta ranka.“

Benediktas Vanagas, lenktynininkas:

„Tikėjimas yra vienas esminių tobulėjimo principų. Nesvarbu, kad esame skirtingų sričių specialistai, kiekvienas siekiam savo tikslų, įvairius procesus vadiname skirtingai. Esmė lieka ta pati: visi mes vienoje valtyje, todėl svarbu išmokti keliauti drauge, o jei besąlygiškai tiki, tai savo tikslą pasieksi. Kunigas Algirdas skleidžia šią gerąją žinią suprantama šiandienos kalba.“