By­li­nė­ji­mo­si iš­lai­dų ne­at­gau­nan­čios ben­dro­vės va­do­vas ste­bi­si, kaip ta­ry­bos na­rys, ver­sli­nin­kas be ant­sto­lių pa­gal­bos ne­įsten­gė grą­žin­ti ke­lių tūks­tan­čių li­tų.

Sun­kiai pa­te­ko į įsi­gy­tą na­mą

Aly­taus ben­dro­vė „Me­ga­mi­ta“, pre­kiau­jan­ti mė­sos pra­mo­nei skir­tais prie­dais, iš ban­kru­ta­vu­sios J.Bal­čiaus įmo­nės „Šėl­smas“, vyk­džiu­sios pre­ky­bą naf­tos pro­duk­tais ir val­džiu­sios de­ga­li­nes, šiai pri­klau­siu­sį gy­ve­na­mą­jį na­mą su kie­mo sta­ti­niais ir 16 arų že­mės skly­pu Pliažo gatvėje per var­žy­tines įsi­gi­jo be­veik prieš dve­jus me­tus. Už tai su­mo­kė­jo per 500 tūkst. li­tų.

Kaip sa­kė ši­os ben­dro­vės vie­nin­te­lis ak­ci­nin­kas ir di­rek­to­rius To­mas Ci­buls­kas, į įsi­gy­tą na­mą pa­vy­ko pa­tek­ti be­veik po me­tų, nes iš jo neiš­si­kraus­tė ta­ry­bos na­rio bu­vu­sios šei­mos at­sto­vai, o pats ta­ry­bos na­rys ėmė by­li­nė­tis dėl ne­va ne­tei­sė­tų tur­to par­da­vi­mo var­žy­tinių ir jas įtvir­ti­nan­čių tei­sės ak­tų.

„Į tei­sė­tai įgy­tą na­mą pa­vy­ko įsi­kraus­ty­ti tik tuo­met, kai „Šėl­smo“ ban­kro­to pro­ce­dū­ras at­lie­kan­tis ad­mi­nist­ra­to­rius iš Vil­niaus krei­pė­si į teis­mą dėl Jo­no Bal­čiaus bu­vu­sios šei­mos at­sto­vų iš­kel­di­ni­mo iš pa­tal­pų Plia­žo gat­vė­je ir kai na­me mū­sų ini­cia­ty­va bu­vo at­jung­ta elek­tra“, – pri­si­mi­nė T.Ci­buls­kas.

Teis­mai ta­ry­bos na­riui ne­pa­lan­kūs

J.Bal­čius Vil­niaus apy­gar­dos ir Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mams skun­dė na­mo Plia­žo gat­vė­je par­da­vi­mą var­žy­tinė­se ir su jo­mis su­si­ju­sius tei­sės ak­tus – var­žy­tinių ak­tą ir pro­to­ko­lą. Ta­čiau nė vie­nas teis­mas ta­ry­bos na­riui ne­bu­vo pa­lan­kus. Var­žy­tinės ir mi­nė­ti do­ku­men­tai teis­muo­se li­ko ne­nu­gin­čy­ti. O J.Bal­čius, ne­pai­sant to, ar Ape­lia­ci­nio teis­mo nu­tar­tis skųs Aukš­čiau­sia­jam Teis­mui, „Me­ga­mi­tai“ tu­ri at­ly­gin­ti be­veik 8 tūkst. li­tų by­li­nė­ji­mo­si iš­lai­dų.

„Jis ge­ruo­ju at­si­skai­ty­ti ne­su­ti­ko, to­dėl te­ko kreip­tis pa­gal­bos į Aly­taus ant­sto­lius. Pa­si­ro­do, kad jis, kaip ta­ry­bos na­rys ir ben­dro­vės „Ma­ji“ va­do­vas, už­dir­ba la­bai ne­daug, to­dėl ant­sto­lis areš­ta­vo šios ben­dro­vės ak­ci­jas ir ki­tą tur­tą. Aš tie­siog ste­biuo­si, kaip ver­sli­nin­kas ir ta­ry­bos na­rys ne­ga­li su­mo­kė­ti ke­lių tūks­tan­čių li­tų po to­kio il­go by­li­nė­ji­mo­si pro­ce­so. Ma­nau, kad ir jis per šį pro­ce­są iš­lei­do ne šim­tą ar du šim­tus li­tų.

Per by­li­nė­ji­mą­si ma­ne nu­ste­bi­no ir ki­tas da­ly­kas. Bal­čius, siek­da­mas nu­gin­čy­ti var­žy­tinių ak­tą, Vil­niaus apy­gar­dos teis­me ban­dė įro­dy­ti ne­pa­žįs­tan­tis vy­riau­sio­sios bu­hal­te­rės, kar­tu su juo dir­bu­sios to­se pa­čio­se ben­dro­vė­se. Taip el­gė­si to­dėl, kad bu­hal­te­rei bu­vo įteik­tas pra­ne­ši­mas apie „Šėl­smo“ kre­di­to­rių su­si­rin­ki­mą, o ne jam. Jų dar­bi­niai ry­šiai teis­me bu­vo įro­dy­ti „Sod­ros“ duo­me­ni­mis. To­kiu bū­du ta­ry­bos na­rys su­lau­žė prie­sai­ką sa­ky­ti teis­me tie­są. Aš iki šiol gal­vo­ju, ar ne­ver­tė­tų to­kio Bal­čiaus veiks­mo ap­skųs­ti pro­ku­ra­tū­rai ar­ba ki­toms ins­ti­tu­ci­joms. Jei ta­ry­bos na­rys me­luo­ja teis­me, jis ga­li ne­tie­są sa­ky­ti ir sa­vo rin­kė­jams“, – min­ti­mis da­li­jo­si T.Ci­buls­kas.

Areš­to pa­da­ri­niai ga­li bū­ti skau­dūs

J.Bal­čiaus val­do­mai Til­to gat­vė­je, bu­vu­sio­je se­no­jo­je Aly­taus pir­ty­je, vei­kian­čiai ben­dro­vei „Ma­ji“, tiks­liau, ta­ry­bos na­rio val­do­moms vi­soms jos ak­ci­joms, ant­sto­lių pa­gal teis­mo spren­di­mą skir­tas areš­tas ne­nau­din­gas nei šiai ben­dro­vei, nei „Me­ga­mi­tai“. Šis pa­sta­tas, val­do­mas „Ma­ji“, įkeis­tas ban­kui, to­dėl „Me­ga­mi­ta“ var­giai ga­li ti­kė­tis grei­tai at­gau­ti by­li­nė­ji­mo­si iš­lai­das, tar­ki­me, iš ak­ci­jų par­da­vi­mo var­žy­ti­nė­se. T.Ci­buls­ko įsi­ti­ki­ni­mu, jos, ga­li­ma sa­ky­ti, be­ver­tės.

Tuo pa­čiu ad­re­su Til­to gat­vė­je vei­kia ir šio ta­ry­bos na­rio va­do­vau­ja­ma aso­cia­ci­ja Dzū­kų kraš­to me­nų in­ku­ba­to­rius, tarp ku­rio stei­gė­jų yra ir „Ma­ji“. In­ku­ba­to­rius eu­ro­pi­nių fon­dų pa­ra­mai pa­tei­kęs pro­jek­tą dėl me­nų pir­ties įkū­ri­mo – pra­šo­ma dau­giau kaip pus­aš­tun­to mi­li­jo­no li­tų. Pa­raiš­ka dėl eu­ro­pi­nės pa­ra­mos įver­tin­ta tei­gia­mai, lau­kia­ma Ūkio mi­nis­te­ri­jos įsa­ky­mo dėl lė­šų sky­ri­mo. Tad areš­to pa­da­ri­niai „Ma­ji“ ak­ci­joms ir in­ku­ba­to­riaus bu­vei­nės įkei­ti­mas ban­kui ga­li ne­igia­mai at­si­liep­ti dėl eu­ro­pi­nės pa­ra­mos in­ku­ba­to­riaus pro­jek­tui sky­ri­mo.

J.Bal­čius sa­ko dar gal­vo­sian­tis, ar Aukš­čiau­sia­jam Teis­mui skųs­ti Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo nu­tar­tis dėl na­mo Plia­žo gat­vė­je var­žy­tinių ir jų do­ku­men­tų tei­sė­tu­mo, o su „Me­ga­mi­ta“ ke­ti­nan­tis at­si­skai­ty­ti pa­gal pro­ce­dū­ras: „Yra lai­kas ir bus at­si­skai­ty­ta, da­bar aš gal ne­ga­liu at­si­skai­ty­ti, kas nuo to kei­čia­si?“

„Tik­rai ga­li at­si­tik­ti taip, kad iš jo pi­ni­gus pa­gal da­bar­ti­nę si­tu­a­ci­ją at­gau­siu ne­greit. Tik ar ne keis­ta – žmo­gus pla­nuo­ja eu­ro­pi­nius mi­li­jo­nus, o ne­ran­da ke­lių tūks­tan­čių at­si­skai­ty­ti už ne­tei­sė­tais pri­pa­žin­tus rei­ka­la­vi­mus teis­muo­se“, – įsi­ti­ki­nęs „Me­ga­mi­tos“ di­rek­to­rius.