Kokybiniai švietimo pokyčiai laukia daugelio mokyklų, tačiau Garliavoje, Juozo Lukšos gimnazijoje, jie bus ypač ryškūs. Kaip pranešė Kauno rajono savivaldybė, nuo rugsėjo 1-osios šioje gimnazijoje laipsniškai bus pradėti taikyti integruoto dalyko ir užsienio kalbos mokymo principai (IDKM). Tai leis mokiniams, pasirinkusiems šios krypties klases, vienu metu tobulinti ir mokomojo dalyko, ir užsienio kalbos (anglų) dalykines, tarpkultūrines, kognityvines, sociokultūrines, komunikacines bei analitinio mąstymo kompetencijas.

IDKM principai bus taikomi socialinių ir humanitarinių (istorijos, geografijos, pilietinio ugdymo, muzikos) bei tiksliųjų ir gamtos mokslų (biologijos, fizikos, matematikos, IT, chemijos) pamokose. Programos parengtos dvejiems metams. III-IV kl. mokiniams bus siūlomi įvairūs papildomi pasirenkamieji moduliai. Kita siūloma kryptis – gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, meno/dizaino ir matematikos dalykų (STEAM) integruotas mokymas (-sis). Jos tikslas – didinti gimnazistų susidomėjimą šios krypties mokslais ir ugdyti mokinių žinių integravimo bei taikymo kompetencijas, plėtoti praktinę ir tiriamąją veiklą.

I -II klasių mokiniai vietoje dalies technologijų mokymui skirtų valandų galės rinktis biotechnologijų discipliną ir dalį laiko praleisti įvairių gimnazijos socialinių partnerių ir universitetų, su kuriais bendradarbiaujama, mokymo bazėse. Taip pat moksleiviai galės per chemijos, fizikos ir biologijos pamokas aktyviau įsitraukti į įvairių praktinių darbų, mokslinių eksperimentų ir bandymų atlikimo procesus. Tiek I-II, tiek III-IV gimnazijos klasėse šios krypties programos bus praplėstos naujomis temomis, be to, mokiniai galės mokytis įvairių gamtos mokslų ir meninės, inžinerinės krypties pasirenkamųjų dalykų.

„Mūsų gimnazijos bendruomenė, suprasdama švietimo sistemos tobulinimo, ugdymo turinio atnaujinimo bei modernių darbo formų taikymo svarbą, ieško būdų ugdytiniams sudaryti visas reikiamas sąlygas perimti geriausias patirtis ir visapusiškai vystyti dalykines žinias, praktinius gebėjimus bei bendrąsias kompetencijas. Tikimės, kad nuo naujų mokslo metų numatomos įdiegti ugdomojo proceso naujovės bus patrauklesnės šią gimnaziją besirenkantiems mokiniams ir sudarys palankesnes sąlygas jiems sėkmingai pasiruošti studijoms atitinkamo profilio aukštosiose mokyklose“, – sakė Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos direktorius Vidmantas Vitkauskas.