Tokį Švietimo įstatymo pakeitimą antradienį priėmė Seimas. Už naujas įstatymo nuostatas balsavo 65 Seimo nariai, niekas nebuvo prieš, susilaikė 15 parlamentarų.

Įstatyme numatyta, kad „priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai“.

Įsigaliojus naujam dokumentui, pagal pradinio ugdymo programą vaikas pradedamas ugdyti, kai jam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai. Taip pat įteisinta, kad pradinis ugdymas pradedamas vaikui teikti vienais metais anksčiau, kai vaikas tėvų (globėjų) sprendimu buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau.

Įstatymas numato, kad tėvai (globėjai) turi teisę kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą arba švietimo pagalbos tarnybą, kurios aptarnavimo teritorijoje yra švietimo teikėjas, dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo ir ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kreipimosi dienos gauti iš šių tarnybų rekomendacijas dėl vaiko pasirengimo mokytis.

Politikų teigimu, jau nuo 2018 m. rugsėjo būtų pradėtas ugdymo ankstinimo procesas, tačiau ne privalomai, o suteikiant teisę tėvams patiems nuspręsti dėl jų vaiko leidimo į priešmokyklinę grupę vieneriais metais anksčiau.

Įstatymo projekto rengėjai sako, kad tarptautiniai tyrimai rodo, jog vaikų, dalyvaujančių kokybiškai įgyvendinamose ankstyvojo ugdymo programose, pasiekimai yra aukštesni.

Šiuo metu Švietimo įstatyme nustatyta, kad priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai, o pagal pradinio ugdymo programą vaikas pradedamas ugdyti, kai jam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai. Tik atskirais atvejais tėvų (globėjų) prašymu, vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro patvirtintu vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašu, priešmokyklinis ugdymas arba pradinis ugdymas pradedamas teikti vieneriais metais anksčiau arba vieneriais metais vėliau, kai vaikui skiriamas sveikatą tausojantis dienos režimas.