Tokį skundą dėl diskriminacijos tautiniu pagrindu išnagrinėjusi Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (LGKT) rekomendavo Vilniaus rajono savivaldybės administracijai užtikrinti, kad formuojant lopšelio-darželio grupes būtų sudarytos vienodos sąlygos visiems vaikams gauti ikimokyklinį ugdymą gimtąja kalba.

Nors Vilniaus rajono savivaldybės Tarybos sprendimas "Dėl vaikų priėmimo į Vilniaus rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo" numato bendrą eilę visiems vaikams, tačiau pagal tėvų prašymus, kuriuose nurodoma pageidaujama ugdymo kalba, faktiškai susidaro dvi eilės lietuvių kalba ugdomosios grupės nenaudai.

"Vilniaus rajono Savivaldybės sprendimas palankesnis užrašantiems vaikus į darželio grupes lenkų kalba", - pranešime spaudai konstatuoja Vaiko teisių apsaugos kontrolierė, einanti lygių galimybių kontrolieriaus pareigas, Edita Žiobienė.

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius informavo LGKT, kad šiuo metu Avižienių lopšelį-darželį lietuvių ugdomąja kalba lanko 52 vaikai, o lenkų ugdomąja kalba - 40 vaikų. Iš 341 tėvų prašymo 265 tėvai nurodo darželio grupę lietuvių ugdomąja kalba ir tik 76 lenkų ugdomąja kalba.

Darželio lietuviškai ir lenkiškai kalbančių grupių vietų skaičius turėtų būti formuojamas proporcingai pareiškimų skaičiui ir todėl darželyje turėtų būti įsteigtos 3 ar 4 grupės lietuvių kalba ir 1 grupė lenkų kalba. Tačiau darželyje įsteigtos 2 grupės lietuvių bei 2 grupės lenkų ugdomomis kalbomis, teigiama pranešime.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba atkreipė dėmesį, kad buvo patenkinta tik 19,6 proc. tėvų prašymų patekti į lietuvių grupes, ir net 52,6 prašymų patekti į grupes lenkų ugdomąja kalba.

Lietuvos Respublikos savivaldos įstatymo 6 straipsnyje ikimokyklinio ugdymo paslaugos įvardijamos kaip savarankiškos savivaldybių funkcijos, tačiau taip pat įstatyme sakoma, kad savivaldybė turi užtikrinti, jog šiomis paslaugomis galėtų naudotis visi savivaldybės gyventojai.

Lygių galimybių įstatymas numato, kad Valstybės ir savivaldybės institucijos pagal kompetenciją privalo užtikrinti, kad visuose teisės aktuose būtų įtvirtintos lygios teisės ir galimybės nepaisant lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos.