Pa­si­ro­do, šio­je su­tar­ty­je nu­ma­ty­ta, kad li­go­ni­nė be raš­tiš­ko „Li­tes­ko“ su­ti­ki­mo ne­ga­li įsi­reng­ti at­si­nau­ji­nan­čios ener­gi­jos šal­ti­nių.

Li­go­ni­nė - vie­nas di­džiau­sių ši­lu­mos var­to­to­jų

Li­go­ni­nė yra vie­nas di­džiau­sių cen­tra­li­zuo­tos ši­lu­mos ener­gi­jos var­to­to­jų mies­te. Jei­gu ji įsi­reng­tų al­ter­na­ty­vius ener­gi­jos šal­ti­nius ir su­ma­žin­tų cen­tra­li­zuo­tos ši­lu­mos pir­ki­mą, „Li­tes­ko“ pra­ras­tų da­lį pa­ja­mų.

Per­nai li­go­ni­nė už cen­tra­li­zuo­tą ši­lu­mi­nę ener­gi­ją su­mo­kė­jo be­veik 1 mln. 200 tūkst. li­tų be PVM.
Citata

Aly­taus ap­skri­ties Sta­sio Ku­dir­kos li­go­ni­nė dėl at­si­nau­ji­nan­čios ener­gi­jos šal­ti­nių įsi­ren­gi­mo ke­ti­na da­ly­vau­ti iš Europos fon­dų fi­nan­suo­ja­mo­je Kli­ma­to kai­tos spe­cia­lio­jo­je pro­gra­mo­je.

Pla­nuo­ja­ma įsi­reng­ti dvy­li­ka at­ski­rų sau­lės ši­lu­mi­nių jė­gai­nių ties kiek­vie­nu li­go­ni­nė­je esan­čiu ši­lu­mi­niu punk­tu. Kiek­vie­na jė­gai­nė tu­rė­tų pro­gra­muo­ja­mą ir nuo­to­li­nį val­dy­mą, ku­ris bū­tų su­jung­tas su cen­tri­nio val­dy­mo pul­tu. Tai su­ma­žin­tų ap­lin­kos tar­šą ir są­nau­das ši­lu­mos ener­gi­jos pir­ki­mui iš cen­tra­li­zuo­tos ši­lu­mos tie­kė­jo – ben­dro­vės „Li­tes­ko“.

Taip pat pla­nuo­ja­ma pa­si­sta­ty­ti ge­o­ter­mi­nės ši­lu­mos tie­ki­mo jė­gai­nę, ku­ri nau­do­tų že­mės ener­gi­ją ir bū­tų in­teg­ruo­ta į cen­tri­nį li­go­ni­nės ši­lu­mos punk­tą. Ji taip pat bū­tų val­do­ma nuo­to­li­niu bū­du. Ši jė­gai­nė šil­tuo­ju me­tų lai­ko­tar­piu at­lik­tų įstai­gos pa­tal­pų vė­di­ni­mo funk­ci­ją, ne­rei­kė­tų da­lies kon­di­cio­nie­rių ir tokiu būdu bū­tų tau­po­ma elek­tros ener­gi­ja. Tu­rint to­kią jė­gai­nę su­ma­žė­tų ap­lin­kos tar­ša ir bū­tų tau­po­mos li­go­ni­nės iš­lai­dos cen­tra­li­zuo­tam šil­dy­mui.

Li­go­ni­nė­je at­lik­to ener­ge­ti­nio au­di­to re­zul­ta­tai pa­ro­dė, kad įsi­ren­gus at­si­nau­ji­nan­čios ener­gi­jos šal­ti­nius per­ka­mos ši­lu­mos ener­gi­jos kie­kis su­ma­žė­tų 50 proc. per me­tus. Įver­ti­nus per­nykš­čių cen­tra­li­zuo­tos ši­lu­mos kai­nų vi­dur­kį, iš­lai­dos to­kiu bū­du ga­mi­na­mai ener­gi­jai pirk­ti per me­tus su­ma­žė­tų apie 600 tūkst. li­tų. Ge­gu­žės–rug­sė­jo mė­ne­siais bū­tų ga­li­ma be­veik ne­si­nau­do­ti „Li­tes­ko“ pa­slau­go­mis, nes pa­kak­tų al­ter­na­ty­vių ši­lu­mos šal­ti­nių ener­gi­jos.

Per­nai li­go­ni­nė už cen­tra­li­zuo­tą ši­lu­mi­nę ener­gi­ją su­mo­kė­jo be­veik 1 mln. 200 tūkst. li­tų be PVM.

Iki šiol ši­lu­mos tie­kė­jai į li­go­ni­nės ši­lu­mos ūkį in­ves­ta­vo apie pus­an­tro mi­li­jo­no li­tų – vi­suo­se li­go­ni­nės kor­pu­suo­se at­nau­jin­ti ši­lu­mos punk­tai, įreng­ta ka­ti­li­nė, ga­ran­tuo­jan­ti įstai­gos, kaip at­ski­ro ob­jek­to, ap­šil­dy­mą, elek­tros ge­ne­ra­to­rius, už­tik­ri­nan­tis elek­tros tie­ki­mą bet ku­riuo mo­men­tu.
Citata

Su­tau­py­tos lė­šos dėl ši­lu­mos tie­ki­mo bū­tų pa­nau­do­ja­mos li­go­ni­nės tei­kia­moms pa­slau­goms ge­rin­ti.

Sutartis - 20-čiai metų

Li­go­ni­nė dėl da­ly­va­vi­mo ši­lu­mos ūkio mo­der­ni­za­vi­mo pro­jek­te tu­rė­jo su­lauk­ti sa­vo stei­gė­jos – Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pri­ta­ri­mo. Šio klau­si­mo svars­ty­mas bu­vo ati­dė­tas, nes, kaip ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­ste­bė­jo mies­to me­ras Jur­gis Kras­nic­kas, ligoninę varžo tam tikra sutartis.


Pa­si­ro­do, 2006-ųjų bir­že­lio vi­du­ry­je „Li­tes­ko“ ir Aly­taus ap­skri­ties Sta­sio Ku­dir­kos li­go­ni­nė pa­si­ra­šė cen­tra­li­zuo­tos ši­lu­mos tie­ki­mo li­go­ni­nei su­tar­tį. Li­go­ni­nė įsi­pa­rei­go­jo be raš­tiš­ko „Li­tes­ko“ su­ti­ki­mo ne­įsi­reng­ti ir ne­nau­do­ti al­ter­na­ty­vių ši­lu­mos ener­gi­jos ge­ne­ra­vi­mo pa­jė­gu­mų.

Kaip sa­kė „Li­tes­ko“ fi­lia­lo „Aly­taus ener­gi­ja“ ko­mer­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Kri­la­vi­čius, iki šiol ši­lu­mos tie­kė­jai į li­go­ni­nės ši­lu­mos ūkį in­ves­ta­vo apie pus­an­tro mi­li­jo­no li­tų – vi­suo­se li­go­ni­nės kor­pu­suo­se at­nau­jin­ti ši­lu­mos punk­tai, įreng­ta ka­ti­li­nė, ga­ran­tuo­jan­ti įstai­gos, kaip at­ski­ro ob­jek­to, ap­šil­dy­mą, elek­tros ge­ne­ra­to­rius, už­tik­ri­nan­tis elek­tros tie­ki­mą bet ku­riuo mo­men­tu.

Li­go­ni­nė yra vie­nas di­džiau­sių cen­tra­li­zuo­tos ši­lu­mos ener­gi­jos var­to­to­jų mies­te. Jei­gu ji įsi­reng­tų al­ter­na­ty­vius ener­gi­jos šal­ti­nius ir su­ma­žin­tų cen­tra­li­zuo­tos ši­lu­mos pir­ki­mą, „Li­tes­ko“ pra­ras­tų da­lį pa­ja­mų. Re­a­lu, kad cen­tra­li­zuo­tos ši­lu­mos kai­na  dėl to ga­li bū­ti di­di­na­ma vi­siems aly­tiš­kiams.

Ši­lu­mos tie­kė­jai, su­ži­no­ję apie li­go­ni­nės pla­nus da­ly­vau­ti at­si­nau­ji­nan­čios ener­gi­jos šal­ti­nių įsi­ren­gi­mo pro­jek­te, pra­kal­bo apie pa­si­ra­šy­tos su­tar­ties ne­pai­sy­mą, o taip be­si­el­gian­ti li­go­ni­nė tu­rė­tų at­ly­gin­ti „Li­tes­ko“ pa­tir­tus nuos­to­lius.

Vyks­ta de­ry­bos

Šiuo me­tu tarp „Li­tes­ko“ ir li­go­ni­nės vyks­ta de­ry­bos dėl šios ke­ti­ni­mų da­ly­vau­ti eu­ro­pi­nių fon­dų fi­nan­suo­ja­ma­me pro­jek­te. Kol kas jo­kių re­zul­ta­tų ne­pa­siek­ta.

Ky­la klau­si­mas, ar ki­tos mies­to sa­vi­val­dy­bei pa­val­džios įstai­gos nė­ra pa­si­ra­šiu­sios pa­na­šių ši­lu­mos tie­ki­mo su­tar­čių su „Li­tes­ko“, ku­rios ap­ri­bo­tų jų da­ly­va­vi­mą pro­jek­tuo­se dėl al­ter­na­ty­vių ši­lu­mos ener­gi­jos šal­ti­nių įsi­ren­gi­mo.

Šios su­tar­tys yra kon­fi­den­cia­lios tol, kol sa­vi­val­dy­bei pa­val­džios įstai­gos ne­pra­šo jos pri­ta­ri­mo da­ly­vau­ti to­kiuo­se pro­jek­tuo­se.