STT nuomone, galiojantis teisinis reguliavimas neužtikrina, kad leidimus išduodanti Aplinkos apsaugos agentūra būtų laiku informuojama apie ūkinės veikos vykdytojo planuojamus įrenginio ar veikimo pakeitimus bei išplėtimą, kurie gali daryti reikšmingą poveikį aplinkai ir visuomenės sveikatai. Taip pat sudaro galimybes gana ilgą laiką tęsti teršiančią aplinkos orą, žemę, vandenį ir keliančią tiesioginę grėsmę gyvūnams ir žmonėms veiklą.

Atsižvelgdama į srities visuomeninę reikšmę ir taršos atvejį Klaipėdoje STT antikorupciniu požiūriu įvertino taršos leidimų ir taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimų išdavimą, keitimą, naikinimą bei leidimų sąlygų laikymosi kontrolę. Nustatyta, kad neužtikrinamas paraiškų derinimas su atsakingomis institucijomis, terminas, per kurį turi būti susipažinta su paraiškos dokumentais yra per trumpas, o prieš taršos leidimo išdavimą ne visada atliekami patikrinimai.

Nustatyta, kad tinkamai neužtikrinamas paraiškų dėl taršos leidimo išdavimo ar keitimo derinimas ne tik su atsakingomis institucijomis ir savivaldybe, kurios teritorijoje numatoma ūkinė veikla, bet ir su visuomene.

Nuostatos, leidžiančios priimti sprendimą negavus atsakymo ar pastabų iš Aplinkos apsaugos departamento, vertinamos kaip ydingos, nes sudaro galimybę išduoti taršos ar TIPK leidimus tinkamai neįvertinus galimos taršos apimties. Taip pat, atsižvelgiant į paraiškoje pateikiamų duomenų kiekį ir sudėtingumą, manoma, kad terminas susipažinti su jais yra per trumpas.

Teisės aktuose numatyti tam tikri apribojimai leidimą išduodančiai ir / ar derinančiai institucijai teikti pastabas dėl paraiškos tikslinimo – pavyzdžiui, nagrinėjant patikslintą paraišką negali būti teikiamos pastabos dėl paraiškos atitikimo teisės aktų reikalavimams ar reikalaujama informacijos ir duomenų, kurių derinanti institucija nenurodė ar neprašė nagrinėdama pirminę paraišką.

Pastabų dėl taršos leidimų ir TIPK leidimų išdavimo bei jų sąlygų laikymosi kontrolę reglamentuojančių teisės aktų STT yra pateikusi dar 2016 m., atlikusi korupcijos rizikos analizę Aplinkos apsaugos agentūros veiklos srityse, tačiau į jas iki šiol nebuvo atsižvelgta, tad jos išlieka aktualios ir šiandien. Tuomet nustatyta, kad išduodant taršos ar TIPK leidimus neužtikrintas derinimo dokumentų tinkamas viešinimas, kai kurios procedūros nepakankamai aiškiai reglamentuotos, nedetalizuoti pažeidimo vertinimo kriterijai, nepakankami Aplinkos apsaugos agentūros kaip vienos iš kontroliuojančių institucijų įgaliojimai ir kt.

Aplinkos ministerija per 2 mėnesius turėtų informuoti STT, kaip atsižvelgta į antikorupcinio vertinimo išvadoje pateiktas pastabas.