Tyrimų duomenimis aplinkos ore nustatyti teršalų ribinės vertės viršijimai. Vadovaujantis teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijų sąrašą ir teršalų kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašą ir ribinių aplinkos oro užterštumo vertes, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos ministro ir aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-329/V-469, metilmerkaptanas ribinę vertę viršijo nuo 173 kartų 600 metrų atstumu nuo pastato (prie gyvenamųjų namų) iki 1312 kartų prie pastato; toluenas prie pastato ribinę vertę viršijo 2,2 karto.

Azoto suboksidas, sieros dioksidas, azoto dioksidas, metanas, formaldehidas, amoniakas, vandenilio chloridas, vandenilio fluoridas, vandenilio cianidas, fosgenas, akrilonitrilas, akroleinas, dichlormetanas, benzenas – žemiau matavimo priemonės aptikimo ribos.