Europos investicijų bankas (EIB) finansavimą klimato politiką įgyvendinantiems projektams padidino iki 19 mlrd. eurų (65,6 mlrd. litų).

Ši suma dabar sudaro net 30 proc. visų Europos Sąjungoje (ES) Banko skolinamų lėšų. Gerokai padidintas finansavimas (palyginti su 16 mlrd. eurų prieš metus) yra naujas žingsnis remiant tvarų augimą ir kuriant mažo anglies dioksido kiekio technologijų ateitį Europoje.

2010 m. EIB iš viso paskolino 72 mlrd. eurų: 63 mlrd. paskolinta ES ir 9 mlrd. – už ES ribų. Iš šių lėšų finansuota apie 460 didelės apimties projektų. Taip yra nuosekliai grįžtama iki prieš krizę buvusios skolinimo apimties, nes Bankas stengiasi savo veiklą taikyti prie ekonominės aplinkos.

EIB toliau vykdė savo ypač svarbų įsipareigojimą padėti atkurti Europos ekonomiką ir per pastaruosius trejus metus baigė skirstyti papildomos 61 mlrd. eurų paramos paketą – 11 mlrd. eurų daugiau nei buvo planuota.

Didžiausia parama buvo suteikta mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), kurioms itin sunku gauti lėšų sudėtingomis ekonominėmis sąlygomis, ir mažiau išsivysčiusiems Europos regionams.

„Savo uždavinį padėti atkurti Europos ekonomiką mes įvykdėme, finansuodami projektus, kurie skatina augimą, inovacijas ir darbo vietų kūrimą. Taip pat didžiuojamės, kad klimato politiką įgyvendinančių projektų finansavimo apimtis tapo rekordinė. Mes kuriame geresnę ir tvaresnę ateitį – tai yra visko, ką darome, varomoji jėga“, - sakė EIB pirmininkas Philippe Maystadtas.

EIB ir toliau ketina remti klimato politiką įgyvendinančius projektus energetikos (atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir energijos vartojimo efektyvumo) ir netaršaus transporto srityse.

Savo portfelyje Bankas sėkmingai padidino atsinaujinantiesiems energijos ištekliams ir energijos vartojimo efektyvumui skirto finansavimo dalį.

Pernai daugiau kaip 6 mlrd. eurų buvo skirti atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir daugiau kaip 2 mlrd. – energijos vartojimo efektyvumo projektams finansuoti.

Šiose srityse buvo naudingi nacionaliniai atsinaujinančiųjų energijos išteklių veiksmų planai, labai padėję paskirstyti investicijas ir finansuoti visas tris (vėjo, saulės ir biomasės) atsirandančias technologijas. Transporto sektoriuje EIB vaidina pagrindinį vaidmenį remdamas elektromobilių kūrimą.

Finansuojant klimato politiką įgyvendinančius projektus šalyse už ES ribų 2010 m. buvo skirta 2 mlrd. eurų.

Padidinus finansavimą pagal Energijos tvarumo priemonę 1,5 mlrd. eurų (iki 4,5 mlrd.) per ateinančius trejus metus Bankas labai sustiprins paramą šiose šalyse vykdomiems tvarios energijos projektams. Kartu su pasiūlytu įgaliojimu kovai su klimato kaita skirti 2 mlrd. eurų (šiuo metu svarstomu Europos Parlamente ir Taryboje) Bankui suteikta puiki galimybė padėti ES įgyvendinti pasaulinės klimato politikos tikslus už Europos ribų.

EIB strateginė kryptis padės įgyvendinti strategiją „Europa 2020“, ES klimato politikos uždavinius ir išorės politikos tikslus. EIB ir toliau teiks ilgalaikes paskolas bei techninę pagalbą ir kartu su Komisija stengsis kurti naujas priemones, kad galėtų papildomai finansuoti rizikingas investicijas prioritetiniuose sektoriuose.

2010 m. Bankas paskelbė gavęs daugiau kaip 2.1 mlrd. EUR grynojo pelno.