Išdėstyti konkretūs reikalavimai

Gyventojai, pirkdami būstą naujos statybos daugiabutyje, dažnai tikisi, kad prieš jų langus atsivers miesto ar gamtos panorama. Tačiau taip būna retai. Dažniausiai jiems tenka tenkintis vaizdu į kitą daugiabutį ar komercinį pastatą. Bet didesnė problema, kad kai kuriais atvejais atstumas tarp dviejų vienas priešais kitą esančių pastatų yra labai mažas. Tai labai stebina ir neramina NT pirkėjus. Kaip „Delfi Būstas“ pasakoja buto besižvalganti Kristina, kai kuriuos daugiabučius naujuosiuose projektuose skiria labai mažas atstumas ir, turint omenyje, kad statoma vis daugiau projektų, vilnietė nerimauja, kad ir jai įsigijus būstą, prieš jos langus neiškiltų kitas pastatas.

„Suprantu, kad negyvensime su atvira panoramą, tačiau norėtume, kad būtų laikomasi bent nustatytų reikalavimų dėl pastatų atstumų. Dabar, akivaizdu, kai kurie statytojai to nepaiso. Ar taip galima?“, – nerimauja pašnekovė.

Kokie yra atstumų reikalavimai, „Delfi Būstas“ pasiteiravo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (VTPSI).

VTPSI informuoja, kad pagrindiniuose gaisrinės saugos reikalavimuose, patvirtintuose Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, nustatyta, kad minimalūs atstumai tarp pastatų (taip pat ir daugiabučių gyvenamųjų pastatų), priklausomai nuo jų gaisrinio atsparumo, turi būti 6–15 m. Šiuose reikalavimuose išdėstyta, kad minimalūs atstumai pagal reglamentuotą tvarką gali būti sumažinti.

Esminiai reikalavimai gyvenamųjų daugiabučių pastatų ir jų sklypų projektiniams sprendimams nustatyti statybos techniniame reglamente STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“. Reglamente, inspekcijos teigimu, nurodyta, kad gyvenamieji daugiabučiai pastatai ir su jais susiję (jiems tarnaujantys) tame pačiame sklype statomi statiniai turi būti išdėstomi sklype taip, kad būtų įgyvendinti teisės aktais nustatyti šiame sklype statomų bei esančių pastatų patalpų insoliacijos bei natūralaus apšvietimo reikalavimai, taip pat šiame sklype esančių ar įrengiamų vaikų žaidimo aikštelių insoliacijos reikalavimai.

„Statinių išdėstymas neturi pažeisti gretimų sklypų ir pastatų patalpų insoliacijos bei natūralaus apšvietimo reikalavimų. Reglamente išaiškinta, kad pastatai turi būti statomi išlaikant 3 m atstumą iki sklypo ribos. 3 m atstumu nuo sklypo ribos statinio (pastato ar stogą turinčio inžinerinio statinio) bet kurių konstrukcijų aukštis, skaičiuojant jį nuo žemės sklypo ribos žemės paviršiaus altitudės, negali būti didesnis kaip 8,5 m; didesniais atstumais statinių konstrukcijų aukštis gali būti didinamas išlaikant reikalavimą, kiekvienam papildomam virš 8,5 m aukščio metrui atstumas didinamas po 0,5 m. Šie nurodyti atstumai gali būti mažinami gavus besiribojančio žemės sklypo savininko ar valdytojo rašytinį sutikimą“, – rašoma VTPSI atsakyme.

Atsakyme tęsiama, kad projektinius sprendinius parenka kompetentingas projektuotojas, kuris prisiima atsakomybę, kad statinio projektas atitinka Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas, nes tokia prievolė jam nustatyta Statybos įstatyme.

VTPSI informuoja, kad Statybos įstatymo 55 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad už statinio projekto, kurio sprendiniai prieštarauja esminiams su statinio sauga ar saugiu naudojimu susijusiems statinio reikalavimams ar teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams, pateikimą statinio projekto užsakovui skiriama bauda statinio projektuotojams nuo 868 iki 4344 eurų. Už tokius pačius veiksmus, padarytus juridinio asmens, bausto bauda už šioje dalyje numatytus pažeidimus, skiriama bauda nuo 1737 iki 8688 eurų.

Taip pat Administracinių nusižengimų kodekso 358 straipsnyje nustatyta, kad statinio projekto, kurio sprendiniai prieštarauja esminiams su statinio sauga susijusiems statinio reikalavimams ar teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams, pateikimas statinio projekto užsakovui užtraukia baudą statinio projektą pasirašiusiems asmenims nuo 500 iki 3000 eurų. Šis administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo 1200 iki 5800 eurų.

Savivaldybės tikrina projektus

VTPSI paaiškina, kad savivaldybių administracijoms nustatytas reikalavimas tikrinti statinių (tarp jų ir daugiabučių gyvenamųjų pastatų) projektų, kurie teikiami statybą leidžiančiam dokumentui gauti, sprendinių, susijusių su norminiais atstumais tarp statinių, tarp statinių ir sklypų (teritorijų) ribų, atitiktis teisės aktų reikalavimams.

Savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui) nustatyta prievolė informuoti visuomenę apie numatomą daugiabučių gyvenamųjų pastatų projektavimą bei jos (visuomenės) dalyvavimą svarstant projektinius pasiūlymus.
Visi piliečiai su parengtais projektiniais pasiūlymais gali susipažinti viešuose susirinkimuose (kuriuose svarstomi projektiniai pasiūlymai), taip pat turi teisę teikti pastabas ir siūlymus, kurie turi būti įvertinti (priimti arba motyvuotai atmesti).