„Už teisės aktų laikymąsi pirmiausia yra atsakingi automobilių gamintojai, o nacionalinės institucijos visoje Europos Sąjungoje privalo užtikrinti, kad jie tikrai jų laikytųsi. Komisija pateikė pasiūlymų, kad ateityje būtų sugriežtinta ES priežiūra ir labiau sutvirtinta tipo patvirtinimo sistema. Tikimės, kad Europos Parlamentas ir Taryba greitai pasieks susitarimo“, - sakė už vidaus rinką, pramonę, verslumą ir MVĮ atsakinga Komisijos narė Elžbieta Bienkowska.

Remiantis EK direktyva ir reglamentu, kuris taikomas tiesiogiai, valstybės narės privalo turėti veiksmingų, proporcingų ir atgrasančių sankcijų sistemas, kad automobilių gamintojai būtų atgrasinti nuo įstatymų pažeidimų. Pažeidus įstatymą, pavyzdžiui, naudojant išmetamųjų teršalų kontrolės sistemų veiksmingumą mažinančius valdiklius, turi būti taikomos tokios sankcijos.

Ketvirtadienį Komisija siunčia oficialius pranešimus Čekijai, Lietuvai ir Graikijai, nes jos savo nacionalinėje teisėje nenustatė tokių sankcijų sistemų. Komisija taip pat pradeda pažeidimų nagrinėjimo procedūras prieš Vokietiją, Liuksemburgą, Ispaniją ir Jungtinę Karalystę – valstybes nares, suteikusias tipo patvirtinimus „Volkswagen Group“ Europos Sąjungoje, – nes jos netaikė savo nacionalinių nuostatų dėl sankcijų, nors minėta bendrovė ir naudojo neteisėtą valdiklių programinę įrangą.

Oficialus pranešimas yra pirmasis pažeidimo procedūros etapas ir oficialus prašymas pateikti informacijos. Valstybės narės turi per du mėnesius atsakyti į Komisijos pateiktus argumentus, priešingu atveju Komisija gali nuspręsti pateikti pagrįstą nuomonę.