Pa­sak ACEA at­as­kai­tos, per pir­mus še­šis šių me­tų mė­ne­sius la­biau­siai rin­ka pa­sis­tie­bė Lie­tu­vo­je – 22,9 proc. Ta­čiau pa­gal nau­jų au­to­mo­bi­lių aiš­ki ly­de­rė – Es­ti­ja, ku­rios pi­lie­čiai ir įmo­nės nuo sau­sio iki bir­že­lio mė­ne­sio įre­gis­tra­vo 10 590 nau­jas leng­vą­sias ma­ši­nas. An­tro­je vie­to­je li­ko Lie­tu­va (7385), tre­čia – Lat­vi­ja (6348).

Iš nau­jų au­to­mo­bi­lių mar­kių, ku­rių įre­gis­truo­ja­ma dau­giau kaip 100 vie­ne­tų, Lie­tu­vo­je tra­di­ciš­kai po­pu­lia­riau­sia pir­mą­jį pus­me­tį bu­vo vo­kie­čių „Volks­wa­gen“. Ta­čiau tri­jo­se Bal­ti­jos ša­ly­se aukš­čiau­sią gar­bės pa­ky­los laip­te­lį užė­mė „Toyo­ta“, ku­rių, LŽ duo­me­ni­mis, bu­vo įre­gis­truo­ta 3562. Tarp trijų ge­riau­siai per­ka­mų nau­jų ma­ši­nų mar­kių Bal­ti­jos vals­ty­bė­se pateko „Volkswagen“ (3345 vnt.) ir „Škoda“ (2548 vnt.).