Vienoje televizijos laidoje A.Šedžius pareiškė, kad jis uždirba 10 tūkst. eurų per mėnesį. Parlamentaras pareiškė, kad jis gyvena taip, kaip penkiasdešimt procentų lietuvių.

Į Seimą Arūno Valinsko vedamas ir su Tautos prisikėlimo partija patekęs šiaulietis Laimontas Dinius taip pat turėjo reikalų ir su etika, ir su Seimo etikos bei procedūrų komisija.

Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja aiš­ki­no­si, ant ke­lių kė­džių vie­nu me­tu sė­dė­jo L. Di­nius. Jis tu­rė­jo ge­ro­kai pa­si­steng­ti, kad ne­pra­ras­tų Sei­mo na­rio man­da­to. Bu­vo gau­ta duo­me­nų, kad jis, bū­da­mas Sei­mo na­riu, dir­ba bend­ro­vės „Šiau­lių MAX'as“ di­rek­to­riu­mi. Nors apie tai ne­bu­vo nu­ro­dęs vie­šų ir pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jo­je.

Įta­ri­mus nuo L. Di­niaus nu­plo­vė Re­gist­rų cent­ras. Nus­ta­ty­ta, kad L. Di­nius pri­va­čios bend­ro­vės „Šiau­lių Max'as“ di­rek­to­riu­mi ne­dir­ba, ta­čiau iš­re­gist­ruo­tas ne­bu­vo, nes lai­ku ne­bu­vo pa­tei­kęs rei­kia­mų do­ku­men­tų. Ne tik Šiau­liuo­se skam­bė­jo is­to­ri­ja ir apie tai, kaip anks­čiau pa­ties L. Di­niaus, o vė­liau jo žmo­nos va­do­vau­ta įmo­nė by­li­nė­jo­si su Šiau­lių kul­tū­ros cent­ru dėl pa­tal­pų ir sko­los už jų nuo­mą. Nuo­mos mo­kes­tį Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė iš po­li­ti­ko ėmė sim­bo­li­nį.

"Žinomumo savo nuosekliu darbu ir įstatymų leidyba vargiai pasieksi visuomenėje. Visuomenei daugiau įdomu asmeninis žmogaus gyvenimas. Kuo jis yra įvairesnis, spalvingesnis, tuo politiko personalija yra įdomesnė",- sako A.Šedžius.