Atsako Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kėdainių skyriaus vedėja Elva DRUKTENIENĖ:

„Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimą visoje valstybinėje žemėje nustato Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės, kuriose nurodyta, kad draudžiama veisti medžius ir krūmus valstybinėje žemėje, nesuderinus su savivaldybe ar seniūnija arba tos žemės valdytoju, naudotoju ar neturint įgaliojimų tame sklype tvarkyti želdinius.

Šis draudimas galioja ir Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų nustatytose apsaugos juostose ir zonose, melioracijos griovių ir vandens telkinių dugnuose, melioracijos griovių ir pylimų šlaituose.

Visuomeninių akcijų ar talkų metu leidžiama netaikyti nustatytų sodmenų kokybės reikalavimų lapuočiams ir spygliuočiams medžiams, kai jie sodinami valstybinėje ir savivaldybei priskirtoje žemėje ir jeigu jų sodinimo organizatorius raštu susitaria su savivaldybe ar seniūnija arba tos žemės valdytoju ar naudotoju dėl sodinamų želdinių kiekio, rūšies, sodinimo laiko, vietos, pasodintų želdinių priežiūros ir tvarkymo.

Taigi, valstybinė žemė už privačios žemės sklypo ribos nesuteikia teisės asmeniui ja naudotis savo nuožiūra ir savo reikmėms be valstybinės žemės patikėtinio (NŽT, savivaldybės) sutikimo.

Statant ar rekonstruojant statinius valstybinėje žemėje, visais atvejais privalomas valstybinės žemės patikėtinio sutikimas, kuris, esant sudarytai valstybinės žemės sklypo nuomos ar panaudos sutarčiai išreiškiamas sutartyje, o statant naujus statinius ar rekonstruojant esamus valstybinėje žemėje, kurioje sklypai nesuformuoti, – atskiru valstybinės žemės patikėtinio sprendimu.

Savavališkai valstybinėje žemėje statomų ir pastatytų naujų statinių įteisinimas draudžiamas, jeigu statybos darbai atlikti neturint žemės valdymo ar naudojimo teisių. Tokiu atveju, nustačius žemės naudojimo tvarkos pažeidimą, valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos turi įpareigoti pilietį nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę.“