Padidintos paramos lubos vienam pareiškėjui

Paraiškos ūkių biologinei saugai sustiprinti priimamos nuo rugsėjo 15 d. iki spalio 30 d. Tad tie ūkinių gyvūnų augintojai, kurie ruošiasi investuoti į pavojingų ligų prevencines priemones, turėtų suskubti rengti paraiškas ir prašyti paramos.

Šiam paraiškų etapui skirta 4, 7 mln. Eur paramos lėšų. Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) primena, kad šiais metais tai jau antras paraiškų teikimo etapas. Pirmajame, kuris vyko pavasarį, buvo paprašyta per 1,7 mln. Eur paramos.

Priemonė finansuojama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

ŽŪM Strateginių pokyčių valdymo grupės patarėjas Edvardas Makšeckas pabrėžė, kad šių metų rugpjūtį buvo pakoreguotos minėtos veiklos srities įgyvendinimo taisyklės, kuriose padidintos paramos lubos pareiškėjui (taip pat ir susijusiems asmenims) – dabar didžiausia bendra gauta paramos suma negali viršyti 600 tūkst. Eur pagal šią priemonę kartu sudėjus visas ūkinių gyvūnų laikymo vietas. Anksčiau buvo 300 tūkst. Eur.

„Kadangi šiemet per pirmąjį paraiškų priėmimo etapą nebuvo panaudotos visos skirtos lėšos, nuspręsta dar šįmet organizuoti antrąjį kvietimą rinkti paraiškoms. Jeigu liko neišspręstų problemų dėl biologinės saugos, ūkinių gyvūnų laikytojai gali dabar vėl teikti paraiškas“, – aiškino ŽŪM atstovas.

E. Makšeckas pridūrė, kad nepasikeitė didžiausia galima paramos suma vienam projektui – kaip ir anksčiau, ji negali viršyti 70 000 eurų.

Teikiamų paraiškų skaičius neribojamas

ŽŪM Strateginių pokyčių valdymo grupės patarėjas taip pat pabrėžė, kad pareiškėjo teikiamų paraiškų pagal KPP priemonės „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti galimų gaivalinių nelaimių, nepalankių klimato reiškinių ir katastrofinių įvykių padarinius“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti pavojingų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes“ skaičius neribojamas.

Verta įsidėmėti, kad pareiškėjai gali teikti tik vieną paramos paraišką konkrečiai ūkinių gyvūnų laikymo vietai. Jei norima prašyti paramos dėl skirtingų ūkinių gyvūnų laikymo vietų, tada privaloma teikti atskiras paraiškas.

Pasak E. Makšecko, veiklos srities įgyvendinimo taisyklės papildytos nuostata, kad pareiškėjas gali teikti vieną bendrą paraišką daugiau kaip vienai ūkinių gyvūnų laikymo vietai tuo atveju, jei įsigyjamas turtas gali būti naudojamas daugiau negu vienoje ūkinių gyvūnų laikymo vietoje. Tuomet tinkamos finansuoti išlaidos ir sąlyginiai galvijai (SG) apskaičiuojami paraiškoje nurodytoms ūkinių gyvūnų laikymo vietoms bendrai, o pareiškėjas projekto kontrolės laikotarpiu turi išlaikyti ūkinių gyvūnų laikymo vietoje ne mažesnį vidutinį metinį gyvulių skaičių, nei nurodyta pateiktoje paraiškoje.

ŽŪM atstovas teigė, kad per pirmąjį paraiškų pagal minėtą veiklos sritį teikimo etapą daugiausiai paraiškų pateikė paukštininkystės ir kiaulininkystės sektoriaus atstovai, paramos taip pat prašė ir mėsinių galvijų bei avių augintojai.

Kas gali prašyti paramos

Paramos gali prašyti ūkinių gyvūnų laikytojai, užsiimantys žemės ūkio veikla. Fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni nei 18 metų amžiaus ir savo vardu įregistravę ūkininko ūkį bei žemės ūkio valdą. Juridiniai asmenys – savo vardu įregistravę valdą.

Pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi nepertraukiamai veikti ne trumpiau kaip vienus metus. Būtina vykdyti gyvulininkystės veiklą, realizuoti produkciją rinkoje ir gauti pajamas iš veiklos, į kurios biologinę saugą investuojama pagal biologinių priemonių taikymo planą. Pajamos iš žemės ūkio sektoriaus ataskaitiniais metais turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų pareiškėjo veiklos pajamų.

Pareiškėjo laikomi ūkiniai gyvūnai turi būti suženklinti ir registruoti Ūkinių gyvūnų registre, ūkinių gyvūnų laikymo vieta įregistruota Ūkinių gyvūnų registre ne vėliau kaip 2020 m. liepos 31 d.

Svarbu tai, kad iki paraiškos pateikimo parengtas biologinio saugumo priemonių taikymo ir tam reikalingų investicijų planas dėl biologinio saugumo priemonių ūkinių gyvūnų laikymo vietose turi būti suderintas su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) teritoriniu padaliniu.

Vištos
Foto: Romas Sadauskas-Kvietkevičius

Kokios išlaidos finansuojamos

Ką gali pareiškėjai, gavę paramą pagal KPP priemonės „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti galimų gaivalinių nelaimių, nepalankių klimato reiškinių ir katastrofinių įvykių padarinius“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti pavojingų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes“, įsigyti?

Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijoms priskiriamos šios išlaidos: vidaus ir lauko aptvarų įsigijimo ir įrengimo, ūkinių gyvūnų pakrovimo ir iškrovimo rampų ir (arba) aikštelių įrengimo, uždarų praėjimo takų tarp pastatų įrengimo, dezinfekcinių purkštuvų, valymo, dezinfekcijos įrangos, plovimo-dezinfekavimo įrenginių ir transporto priemonių įsigijimo, pašarų terminio apdorojimo įrangos įsigijimo, konteinerių ir patalpų, skirtų laikyti gaišenoms, įrengimo ir įrangos įsigijimo, nuo graužikų, vabzdžių, paukščių ir kitų kenkėjų apsaugančios įrangos įsigijimo.

Taip pat finansuojamos išlaidos, susijusios su ūkinius gyvūnus prižiūrinčiais darbuotojais: buitinių persirengimo ir prausimosi patalpų įrengimo ir įrangos, darbo rūbų ir batų plovimo bei džiovinimo įrangos, maitinimo patalpų įrengimo ir įrangos.

E. Makšeckas pastebėjo, kad per pirmąjį paraiškų teikimo etapą pareiškėjai daugiausia prašė paramos dezinfekciniams purkštuvams, valymo, dezinfekavimo įrangai įsigyti, taip pat prašyta paramos investicijoms į aptvarus, konteinerius, skirtus gaišenoms laikyti, praėjimo takų įrengimą ir kt.

Kokie paraiškų atrankos kriterijai

Paraiškos vertinamos suteikiant joms balus už atitiktį taisyklėse nustatytiems atrankos kriterijams. Didžiausia galima balų suma – 100, o privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 45 privalomi balai. Surinkus mažiau, paraiška atmetama.

Specializuotiems kiaulininkystės ūkiams suteikiami 25 balai, specializuotiems galvijininkystės arba paukštininkystės ūkiams – 15 balų. Pabrėžtina, kad vertinant atitiktį šiam kriterijui, atrankos balai suteikiami tik už vieną pareiškėjo pasirinktą kriterijų.

Jeigu pareiškėjas laiko iki 20 SG (įskaitytinai), skiriama 35 balai, jeigu nuo daugiau kaip 20 iki 200 SG (įskaitytinai) – 15 balų, jei daugiau kaip 200 SG – 10 balų.

Kai pareiškėjo ūkinių gyvūnų laikymo vieta yra vietovėje, kurioje ES sprendimu arba VMVT direktoriaus įsakymu yra taikomos užkrečiamosios ligos prevencinės ir kontrolės priemonės laikomai gyvūnų rūšiai, suteikiama 30 balų.

Papildomų balų galima gauti ir tokiu atveju, kai projektui įgyvendinti prašoma mažesnio paramos intensyvumo, nei minėtos veiklos srities įgyvendinimo taisyklių 16 punkte nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas (skaičiuoklė skelbiama interneto svetainėje www.nma.lt).

Paraiškos priimamos Nacionalinės mokėjimo agentūros Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose.