Nacionaliniu lygiu veikiantys LKT nariai paraiškas paramai gauti pagal minėtos priemonės veiklą gali pateikti iki spalio 18 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniuose padaliniuose.

Šiam etapui skirta 200 tūkst. eurų parama. Lėšos – iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir valstybės biudžeto.

Parama skiriama LKT narių komunikacijos projektams – renginiams, kurie didina KPP žinomumą, skatina aktyviau dalyvauti kaimo plėtros procesuose, bendradarbiauti, įsitraukti į informacijos sklaidos procesus ir kt.

Stiprins ne tik įvaizdį, bet ir KPP vykdymą

ŽŪM 3-iojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausiojo specialisto Manto Blinstrubo pastebėjimu, minėtos KPP priemonės parama LKT narių komunikacijos projektams turėtų padėti ne tik sustiprinti mūsų kaimo patrauklumą, bet ir geriau pasiruošti būsimam ES paramos laikotarpiui. Jis tikisi, kad šiemet startavusi priemonė paskatins Lietuvos kaimo plėtros dalyvių tinklaveikos intensyvumą.

„Norima parodyti kaip prie Lietuvos kaimo gražėjimo ir jo ekonomikos augimo prisideda europinė parama, atskleisti įgyvendinamų projektų įvairiapusiškumą, paskatinti daugiau gyventojų vykdyti veiklą kaime. Kitas svarbus tikslas – padėti tobulinti esamo ir būsimo laikotarpio Lietuvos kaimo plėtros programas. Diskusijų metu LKT nariai, atstovaujantys tiesiogiai žemės ūkyje ir kaimo plėtroje veikiančius žmones, gali sugeneruoti daug įžvalgų“, – aiškino M. Blinstrubas.

Pirmasis paraiškų rinkimas š. m. birželio mėnesį parodė, jog LKT nariai aktyviai susidomėjo nauja veiklos sritimi – paraiškas pateikė 16 LKT narių. Jose prašoma paramos suma netgi šiek tiek viršijo skirtąją, kuri sudarė 400 tūkst. eurų.

Kadangi visos paraiškos surinko reikiamą balų skaičių paramai gauti, ŽŪM skyrus papildomų paramos lėšų visi pareiškėjų projektai galės būti finansuojami.

Vertingi gali būti ir nedideli renginiai

Pasak ŽŪM vyriausiojo specialisto M. Blinstrubo, pagal minėtą priemonę nacionaliniu lygiu veikiantys LKT nariai gali gauti finansavimą savo komunikacijos projektams – teminiams renginiams, skirtiems suinteresuotųjų subjektų įsitraukimui į kaimo plėtros procesus didinti, KPP įgyvendinimo kokybei pagerinti, plačiajai visuomenei ir galimiems paramos gavėjams informuoti apie kaimo plėtros politiką bei KPP, inovacijoms žemės ūkio, miškų ūkio, maisto gamybos srityse bei kaimo vietovėse skatinti.

„Gali būti organizuojami ir nedidelės apimties renginiai. Štai ketinama organizuoti apskrito stalo diskusijų, kuriose dalyvaus po 20 dalyvių, o jos vyks visose 10 apskričių. Finansuojamos ir viešinimo akcijos, kurios vyksta ne pareiškėjo organizuojamų, pavyzdžiui, mugių ar parodų metu. Čia paskleidžiamos žinios apie KPP įgyvendinimą padėtų paaiškinti žemės ūkio svarbą miestiečiams, susidomėjusiems žmonėms būtų teikiama reikiama informacija“, – dėstė M. Blinstrubas.

Taip pat parama bus galima pasinaudoti organizuojant renginius, kurie skatintų vaikus bei jaunimą domėtis ES parama kaimo plėtrai ir kt.

Skatina dalyvių inovatyvumą

Dar vienas galimas komunikacijos projektų tipas – vienos dienos renginiai „Atviras ūkis“. Jie turi būti skirti kaimo vietovėse žemės ūkio ir (arba) ne žemės ūkio veiklas vykdančių subjektų lankymui, parodant visuomenei bei galimiems pareiškėjams veiklų rezultatus ir teikiamą naudą, taip pat dalijantis geromis idėjomis skatinti galimus pareiškėjus teikti paramos paraiškas ir įgyvendinti KPP projektus.

„Skatiname LKT narius organizuoti akcijas, kurių metu jie galėtų atrinkti patrauklius ūkius, į kuriuos būtų kviečiama plačioji visuomenė“, – sakė ŽŪM atstovas.

Taip pat remiami renginiai „Gerieji KPP pavyzdžiai“, skirti teigiamai visuomenės nuomonei apie EŽŪFKP formuoti bei informacijai apie geruosius KPP pavyzdžius skleisti.

„Pavyzdžiui, pareiškėjas šalies rajonuose atrenka inovatyvius, originalius KPP projektus, kurie renginio metu apdovanojami. Tai skatina KPP dalyvių inovatyvumą ir siekį įgyvendinti sėkmingą, netipinį projektą. Taip pat tokie renginiai motyvuoja vis dar svarstančius, ar verta dalyvauti KPP“, – kalbėjo M. Blinstrubas.

Jis priminė, kad LKT nariui, veikiančiam vietos lygmeniu, parama neteikiama.

Nuo ko priklauso paramos suma?

Vienam projektui vykdyti kompensuojama iki 90 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. Paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti komunikacijos projekto išlaidas, į paramos sumą įskaitant PVM.

Paramos suma priklauso nuo to, kokį renginį LKT narys nori suorganizuoti. Organizuojant teminį renginį, paramos suma priklauso nuo renginio dalyvių skaičiaus ir renginio trukmės, kaip nurodyta įgyvendinimo taisyklėse.

Štai renginiui „Atviras ūkis“ didžiausia paramos suma gali siekti 25 tūkst. eurų. Organizuojant šių renginių ciklą, didžiausia paramos suma apskaičiuojama dauginant didžiausią galimą vieno renginio paramos sumą iš planuojamų organizuoti renginių skaičiaus.

Organizuojant renginį „Gerieji KPP pavyzdžiai“, kompensuojama iki 15 tūkst. eurų tinkamų finansuoti išlaidų.

Organizuojant KPP viešinimo akciją, galima pretenduoti į didžiausią 50 tūkst. eurų paramą.

Taisyklėse nustatyta, jog vieno kvietimo metu pareiškėjas gali pateikti tik vieną paramos paraišką. Didžiausia paramos suma per vieną paraiškų etapą vienam pareiškėjui negali viršyti 50 tūkst. eurų, nepriklausomai nuo planuojamų įgyvendinti komunikacijos priemonių skaičiaus ir jų rūšių.

Kiek pakito reikalavimai

ŽŪM atstovai atkreipia dėmesį, jog kiek pakito reikalavimai organizuojantiems renginius „Atviras ūkis“. Tai – vienos dienos renginys, skirtas ne mažiau kaip 5 kaimo vietovėse žemės ūkio ir (arba) ne žemės ūkio veiklas vykdančių subjektų lankymams. Vieno renginio metu kiekvieną subjektą turi aplankyti bent 10 asmenų, o bendras renginio dalyvių skaičius turi būti ne mažiau kaip 100 asmenų.

Gali būti organizuojamas ne daugiau kaip 5 renginių „Atviras ūkis“ ciklas..

Taip pat – patikslinta Nacionalinės mokėjimo agentūros informavimo tvarka apie planuojamus vykdyti renginius, patikslinti reikalavimai dėl vaizdinės medžiagos pateikimo renginiui pasibaigus. Be to, aiškiai nustatyta gerųjų projektų pavyzdžių atrankos organizavimo tvarka. Buvo atlikta ir daugiau patikslinimų.

Už ką skiriami balai?

Didžiausias galimas balų skaičius – 100. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 45 balai.

Jei projektas bus įgyvendinamas daugiau nei 5 Lietuvos apskrityse, suteikiama 20 balų; nuo 3 iki 5 Lietuvos apskričių (įskaitytinai) – 15 balų; iki 2 Lietuvos regionų (įskaitytinai) – suteikiama 10 balų.

Kai projekto tikslas – spręsti specifines tam tikros srities problemas, taip prisidedant prie efektyvesnio KPP įgyvendinimo, suteikiama 20 balų.

Jei projektas prisideda prie didesnio plačiosios visuomenės supratimo apie KPP, jos žinomumo, o per visą įgyvendinimo laikotarpį renginiuose dalyvauja daugiau nei 150 asmenų, skiriama 40 balų;
nuo 101 iki 150 asmenų (įskaitytinai) – 30 balų; nuo 51 iki 100 asmenų (įskaitytinai) – 20 balų;
nuo 31 iki 50 asmenų (įskaitytinai) – 10 balų.

Kai projektas skirtas gerosios patirties sklaidai, suteikiama 20 balų.