Tuo įsitikino grūdų augintojų kooperatyvas, sėkmingai pasinaudojęs šia galimybe ir pasistatęs modernų elevatorių.

Paraiškas šiai paramai gauti galima pateikti iki rugsėjo 30 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniuose paramos administravimo skyriuose. Galimi pareiškėjai – juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara, taip pat užsiimantys žemės ūkio veikla ir perdirbantys dalį valdoje užaugintos produkcijos bei planuojantys užsiimti žemės ūkio produktų perdirbimo ir (ar) rinkodaros veikla.

Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Veličkienė pabrėžė, kad šiemet skirstant šios srities paramą įvyko svarbus pokytis – per 28,8 mln. eurų parama lygiomis dalimis bus paskirstyta 10 Lietuvos apskričių. Pateiktų paramos paraiškų atrankos vertinimas, vadovaujantis nustatytais kriterijais, vyks apskričių lygmeniu pagal projekto įgyvendinimo vietą.

Paramos lėšos skiriamos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir valstybės biudžeto.

Galvoja apie produktų gamybą

Žemės ūkio kooperatyvas (ŽŪK) „Šiaurės aruodai“ dar tik pernai vasarą Pasvalio rajone atvėrė savo modernaus grūdų elevatoriaus vartus, o šiemet jo nariai jau džiaugiasi, kad jo veikla viršijo lūkesčius.

Šio projekto vertė – apie 5 mln. eurų, iš kurių beveik 2 mln. eurų grūdininkai gavo pasinaudoję KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritimi „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“.

„Jaučiame didžiulę elevatoriaus naudą. Kooperatyvo nariai, kurie neturi savo džiovinimo bei sandėliavimo patalpų, dabar gali būti ramūs dėl savo nuimto derliaus kokybiško saugojimo, be to, atsirado geresnės galimybės jį parduoti tinkamu metu. Taip pat teikiame paslaugas ir kitiems grūdų augintojams, o tai leidžia gauti papildomų pajamų. Taigi kooperatyvo nariai tapo ir investuotojais. Tai ateityje padės įgyvendinti dar vieną mūsų sumanymą – pabandyti tapti ir gamybininkais“, – aiškino ŽŪK „Šiaurės aruodai“ administracijos vadovas Aldas Gedvila.

Plyname lauke iškilusiame elevatoriuje telpa per 20 tūkst. tonų grūdų. Čia įrengti drėgnų bei sausų grūdų bokštai, džiovykla ir kt.

Ilgai svėrė investicijas

Pasak A. Gedvilos, kooperatyvo nariai ne vienerius metus diskutavo, kaip būtų galima pasistatyti savo elevatorių. Be europinės paramos grūdininkams sunku ryžtis tokiam sprendimui, nes žemės ūkio kooperatyvams nelengva sukaupti daug lėšų tokioms statyboms.

„Kooperatyvo nariai ryžosi paimti banko paskolą ir prisiimti įsipareigojimus. Darbo pradžia parodė, kad rinkoje išsilaikyti sugebame. Labai svarbu, kad turime šiuolaikines grūdų apdorojimo ir sandėliavimo technologijas, didelį priėmimo greitį. Per sezoną elevatorius užpildomas keletą kartų, pirmieji metai viršijo numatytą planą“, – kalbėjo direktorius.

Šį kooperatyvą prieš dešimtmetį įsteigė daugiau nei 10 Pasvalio rajono ūkininkų. Susivienijus tapo lengviau derėtis su grūdų supirkėjais, palankesnėmis kainomis įsigyti sėklų, trąšų ar pesticidų. Šiuo metu „Šiaurės aruodai“ vienija per 40 Pasvalio ir Biržų rajonų grūdų augintojų, kurie įsipareigoję kooperatyvui parduoti 80 proc. derliaus.

Šiaurės aruodai
Foto: Organizacijos nuotr.

Per laikotarpį – iki 4 mln. eurų

ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė J. Veličkienė priminė, didžiausia paramos suma vienam projektui gali siekti iki 1,3 mln. eurų, o per visą 2014–2020 m. laikotarpį didžiausia galima paramos suma vienam juridiniam asmeniui gali būti iki 4 mln. eurų.

Juridiniams asmenims, kurie žemės ūkio produktų perdirbimo metu pagamina galutinį produktą, nepatenkantį į Sutarties dėl Europos Sąjungos (ES) veikimo I priedą, tačiau skirtą maistui ir (arba) pašarams, taikomos nereikšmingos (de minimis) valstybės pagalbos reglamento nuostatos – 200 tūkst. eurų vienam projektui ir iki 4 mln. eurų pagal šią priemonę 2014–2020 m. laikotarpiui.

Paramos gavėjams finansuojama 40 proc. tinkamų projekto įgyvendinimo išlaidų, o 50 proc. intensyvumo parama skiriama ekologiškus žemės ūkio produktus gaminantiems pareiškėjams (kai po projekto įgyvendinimo visu kontrolės laikotarpiu įsipareigojama perdirbti tik sertifikuotą ekologišką žaliavą) bei pripažintiems ŽŪK (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo).

Reikia atkreipti dėmesį, kad paramos paraiškos, pateiktos pareiškėjo kartu su partneriu, nepriimamos.

Kokie nauji reikalavimai?

Vienas iš tinkamumo skirti paramą reikalavimų – projektas turi atitikti įgyvendinimo taisyklėse nurodytą prioritetą, bent vieną tikslinę sritį ir prisidėti prie bent vieno kompleksinio tikslo įgyvendinimo.

Pareiškėjo pajamos iš žemės ūkio produktų perdirbimo ir (arba) rinkodaros veiklos arba iš žemės ūkio veiklos perdirbant dalį valdoje užaugintos produkcijos bei planuojant užsiimti žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) rinkodaros veikla per ataskaitinį laikotarpį (vienus metus iki paraiškos pateikimo) privalo sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų pareiškėjo veiklos pajamų. Šis reikalavimas netaikomas pripažintiems ŽŪK, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų ūkiuose pagamintus (išaugintus) žemės ūkio produktus arba perdirba iš savo narių supirktus žemės ūkio produktus ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus.

Paramos žemės ūkio produktų rinkodaros veiklai gali kreiptis mažiausiai 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo nepertraukiamai užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu arba žemės ūkio veikla ir perdirbantys dalį valdoje išaugintos produkcijos ir gaunantys iš šios veiklos pajamų juridiniai asmenys. Nepertraukiamai užsiimti veikla tolygu, kai kiekvieną mėnesį juridiniai asmenys vykdė žemės ūkio produktų perdirbimo bei žemės ūkio veiklą ir perdirbo dalį valdoje išaugintos produkcijos bei gavo iš šios veiklos pajamų.

Pareiškėjas paraiškos pateikimo metu privalo turėti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamų teisės aktų reikalavimus atitinkančius dokumentus, susijusius su žemės ūkio produktų perdirbimo veikla.

Taip pat pareiškėjai kartu su paraiška turi pateikti Regioninio aplinkos apsaugos departamento išduotą pažymą dėl poveikio aplinkai vertinimo.

Parama teikiama Sutarties dėl ES veikimo I priedo produktų (išskyrus žuvininkystės ir akvakultūros produktus) perdirbimui ir (arba) rinkodarai. Perdirbimo proceso metu gautas galutinis produktas turi būti Sutarties dėl ES veikimo I priedo produktas. Jei galutinis produktas yra ne Sutarties dėl ES veikimo I priedo produktas, jis turi būti skirtas maistui ir (arba) pašarams.

Šiaurės aruodai
Foto: Organizacijos nuotr.

Už ką skiriami balai?

Pateikti projektai vertinami suteikiant balus už atitiktį taisyklėse nustatytiems 11 atrankos kriterijų. Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 35 privalomieji balai.

Jei pareiškėjas yra labai maža ir maža įmonė, suteikiama 10 balų, jei paramos kreipiasi vidutinė įmonė – 5 balai. Taip pat nauja ir tai, kad pareiškėjui suteikiami atrankos balai, jei jis įgyvendinęs projektą įsipareigoja eksportuoti perdirbtus žemės ūkio produktus. Tokiu atveju numatyta skirti iki 15 balų.

10 balų skiriama, jeigu projektas įgyvendinamas vaisių, uogų, daržovių, mėsos, pieno sektoriuose. Dar tiek pat balų galima gauti, jeigu pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas.

Jei projektas įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje didesnis registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis (proc.) – taip pat suteikiama 10 balų. Tiek pat balų skiriama ir tokiu atveju, kai vystomos beatliekės technologijos.

Papildomus 10 balų gauna ir pareiškėjas, negavęs ES paramos pagal KPP 2014–2020 m. programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (ar) plėtrą“.

Po 5 balus suteikiama, jeigu projekte diegiamos inovacijos, taip pat – jei pareiškėjas gamina ekologiškus žemės ūkio produktus ir (arba) vykdo jų rinkodarą bei už perdirbamą vietinę žaliavą (kartu su paraiška pateikiant dokumentus, įrodančius žaliavos kilmę).