Šiemet trečias šios priemonės paraiškų pateikimo etapas truks iki rugsėjo 30 d. Jam iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir valstybės biudžeto skirta per 235,5 tūkst. eurų paramos lėšų. Paraiškos priimamos Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniuose paramos administravimo skyriuose.

KPP priemone „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“ siekiama didinti pirminės žemės ūkio produkcijos gamintojų konkurencingumą skatinant integruotis į maisto tiekimo grandinę, skatinti vietinių rinkų plėtrą, didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio ir maisto produktų, gaminamų tausojant aplinką, gamybos plėtrą.

Minėta priemone gali naudotis ūkininkai, dalyvaujantys ekologiškų produktų gamybos, Europos Sąjungos (ES) pripažintų produktų gamybos ar nacionalinės maisto kokybės (NKP) sistemose. Jiems kompensuojamos papildomos, su dalyvavimu kokybės sistemoje susijusios išlaidos: produktų sertifikavimo, kontrolės, tyrimų, reikalingų įrodyti atitiktį keliamiems reikalavimams, produktų etiketės, pakuotės dizaino sukūrimo ir įsigijimo, informacinės medžiagos apie tiekiamų rinkai produktų ypatybes maketavimo ir spausdinimo ir kt.

Padės kurti įvaizdį

Po ilgų metų darbo užsienyje Aurelija ir Benas Bakanauskai nusprendė ekologiškai ūkininkauti savo krašte. Už sutaupytus pinigus Anykščių rajone jie nusipirko keletą dešimčių hektarų žemės ir pradėjo kurti asmeninius ūkius.

Iš pradžių A. Bakanauskienė pasinaudojo KPP parama jaunojo ūkininko įsikūrimui, o taip pat nepraleido galimybės pasinaudoti ir priemone „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“. Pagal pastarąją priemonę gautos europinės lėšos padengė ne tik ekologinės gamybos sertifikavimo, bet ir ūkyje pagaminamos ekologiškos produkcijos – kiaušinių, ėrienos bei daržovių pakuočių kūrimo, lankstinukų gamybos išlaidas bei kt.

„Europinė parama suteikia didelę pagalbą tiek jauniems, tiek jau įsikūrusiems ūkininkams. Ji leidžia lengviau plėsti ir modernizuoti ūkius. Ypač sunku, kai ūkininkauti pradedama plyname lauke, kai nėra šalia įkurto tėvų ūkio ir pačiam reikia įsigyti viską: žemę, pastatus, techniką, padargus, gyvulius. Tam reikia didžiulių lėšų. Todėl kiekvienas paramos euras mums yra labai svarbus“, – tvirtino A. Bakanauskienė.

Avys populiaresnės už karves Lietuvos kaimuose

Įsirengs savo skerdyklą

Jaunoji ūkininkė prieš trejus metus savo 40 hektarų dydžio ekologinį ūkį pradėjo kurti nuo 5 avių, dabar jų ganosi jau apie 80. Taip pat ji laiko pulką žąsų, vištų, dar turi triušių, keletą mėsinių galvijų, augina javus ir daržoves.

Tačiau reikiamų pajamų Bakanauskų šeima iš ūkininkavimo dar negauna. Situacija turėtų pagerėti, kai ūkyje bus baigta įrengti skerdyklėlė. Tuomet ūkyje bus galima skersti ir pardavinėti produkciją, nes dabar naudotis už pusšimčio kilometrų esančios skerdyklos paslaugomis neapsimoka.

B. Bakanauskas, savo ekologiniame 12 hektarų dydžio ūkyje laikantis triušius, taip pat svarsto apie galimybę dalyvauti KPP smulkių ūkių rėmimo priemonėje.

„Kai su vaikais grįžome į tėviškę, pradėjome galvoti apie sveiką maistą. Tai ir paskatino ekologiškai ūkininkauti. Aišku, tai nelengva duona, dabar tenka labai daug plušėti. Esu užsienyje ir sunkesnių darbų dirbęs, bet neįsivaizdavau, kad bus tokia didžiulė konkurencija dėl žemių, kad reikės tiek daug pirminių investicijų. Vis tik tikimės atsilaikyti ir įsitvirtinti rinkoje“, – atviravo emigranto duonos krimtęs ūkininkas.

Paraiškų priėmimą paskirstė ketvirčiais

Teikti paraiškas KPP priemonės „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“ paramai gauti gali žemės ūkio veiklos subjektai, auginantys ir (arba) gaminantys ir tiekiantys rinkai kokybiškus žemės ūkio ir maisto produktus, ir nustatyta tvarka įregistravę žemės ūkio valdą (kaip valdytojai arba partneriai).

Teikiantieji paraiškas pagal šią priemonę turėtų atkreipti dėmesį į kai kuriuos pakeitimus bei patikslinimus. Šiemet ūkininkai paraiškas gali teikti visus metus. Jų priėmimas suskirstytas ketvirčiais, nes taip geriau proporcingai paskirstyti lėšas.

Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) 1-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė Jūratė Mikaliūnienė pabrėžė, kad šiuo paraiškų rinkimo etapu NKP kokybės sistemoje dalyvaujantiems pareiškėjams parama teikiama tik tuo atveju, jei jie paraiškas pateikė iki 2018 m.

Parama teikiama ne ilgiau kaip penkerius metus

J. Mikaliūnienė pastebėjo, kad parama teikiama pirmą kartą įsijungiantiems į kokybės sistemas žemės ūkio veiklos subjektams arba tiems, kurie pastaruosius penkerius metus dalyvauja šiose sistemose.

Svarbu, kad paraiška būtų pateikta per penkerius metus nuo pirmojo patvirtinamojo dokumento, sertifikato išdavimo arba gamintojo įregistravimo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos tvarkomame produktų, kurių pavadinimai įregistruoti garantuoto tradicinio gaminio (GTG) arba ir saugomos kilmės nuorodos (SKVN) arba saugomos geografinė nuorodos (SGN) registre, gamintojų sąraše.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ilgiausia penkerių metų paramos teikimo trukmė sumažinama tokiu metų skaičiumi, kiek praėjo nuo pirminio dalyvavimo kokybės sistemoje ir paraiškos pateikimo dienos.

Ji priminė, kad pagal šią priemonę parama teikiama ne ilgiau kaip penkerius metus.
Parama ekologiškų produktų gamybos sistemos dalyviams siekia iki 2 998 eurų, ES pripažintų produktų gamybos sistemų dalyviams – 2 776 eurų, NKP gamybos sistemos dalyviams – 2 895 eurų per metus.

Finansuojamos išlaidos – būtinos numatytai veiklai vykdyti ir numatytos paraiškoje bei patirtos ne anksčiau kaip nuo paraiškos pateikimo dienos.

Paramos lėšomis, priklausomai nuo pasirinktos veiklos srities, gali būti finansuojamos sertifikavimo, kontrolės, apmokėjimo už tyrimus, numatytus kokybiškų žemės ūkio produktų specifikacijose, išlaidos.

Už ką suteikiami balai?

Privaloma surinkti mažiausiai 50 projektų atrankos balų. Jeigu paraiškų vertinimo metu nustatoma, kad paraiška nesurinko privalomo mažiausio 50 balų skaičiaus, ji yra atmetama ir toliau nevertinama.

Jei pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte (SP), yra iki 8 000 eurų įskaitytinai, suteikiama 50 balų, jei didesnis kaip 8 000 eurų – 30 balų.

30 balų skiriama, jeigu pareiškėjas yra žemės ūkio kooperatyvo ar asociacijos narys.

Jei pareiškėjas ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo dalyvavo programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro patvirtintose mokymų programose, susijusiose su ekologiškų produktų, ES pripažintų produktų, NKP gamybos sistemų ar aplinkosaugos reikalavimų laikymusi (pateiktas programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro išduotas rašytinės formos mokymų baigimo pažymėjimas), jam suteikiama 20 balų.