Pagal šią veiklos sritį paraiškos bus priimamos iki rugpjūčio 30 d. Taisyklėse yra pakeitimų: nėra numatyta remti viešojo naudojimo rekreacinės miško infrastruktūros įrengimo ir atnaujinimo, padidinta kompensacinė išmoka už planuojamą išugdyti jaunuolyno hektarą.

Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta per 1,89 mln. eurų paramos. Ji – iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir valstybės biudžeto.

Padeda ugdyti jaunuolynus

Anykščiuose įsikūręs kooperatyvas „Miško žemė“, vienijantis apie 10 miško savininkų, jau ne vienerius metus sėkmingai naudojasi KPP parama, padedančia didinti miškų ekosistemų atsparumą ir aplinkosauginę vertę. Kaip ir daugelis kitų miškininkų, gautas lėšas jie panaudoja jaunuolynų iki 20 metų amžiaus ugdymui. Tokį darbą reikia atlikti, kai sodinukai ar savaime išdygę medeliai pasistiebia ir susiveria lajomis. Medžių rūšims šis laikas yra kiek skirtingas.

Pasak kooperatyvo vadovo Gedimino Kviklio, eiliniam žmogui gali atrodyti, kad auga tik paprastas krūmynas, o miškininkas žino, kaip iš tokio krūmyno išauginti mišką. Jei, pavyzdžiui, formuojamas beržynas, šalinama kartu auganti nepageidaujama augmenija: avietės, lazdynai, karklai ar nepageidaujamos medžių rūšys. Be to, formuojamas ir būsimo miško tankumas, formuojant mišką padidėja jo atsparumas. Nupjauti nereikalingi augalai paliekami kaip trąša.

Naudodamasis minėta KPP priemone kooperatyvas jau sutvarkė iki 10 hektarų jaunuolynų.

„Tokie nepageidaujamos augmenijos šalinimo darbai dar neduoda jokios ekonominės naudos, o juos būtina atlikti, nes tik tuomet galima tinkamai išauginti norimą mišką. Todėl europinė parama mums labai reikalinga. Ją skiriame atlygiui už šį darbą apmokėti. Kitiems miškininkams parama praverčia įsigyjant reikiamų mechanizmų. Aišku, jaunuolynų ugdymui naudojame ir savo lėšas“, – aiškino G. Kviklys.

Paprastoji eglė
Foto: Shutterstock

Taisyklėse numatyti pokyčiai

Miškininkai paramą pagal KPP priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ gali gauti ne tik jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymui.

Europines lėšas galima panaudoti ir pamiškių formavimui, miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimui arba būdingos miško struktūros palaikymui, taip pat – nevietinių medžių rūšių medynų (kai nevietinės medžių rūšys medyne yra vyraujančios) pertvarkymui (rekonstrukcijai) į vietinių medžių rūšių medynus, vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimui.

Reikia atkreipti dėmesį, kad šiemet birželį buvo pakeistos paramos pagal šią priemonę taisyklės, pagal kurias nėra numatyta remti viešojo naudojimo rekreacinės miško infrastruktūros įrengimo ir atnaujinimo.

Didesnė išmoka už jaunuolynų ugdymą

Jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymo veiklai parama skiriama, mokant vienkartinę nustatyto dydžio kompensacinę išmoką už planuojamą išugdyti jaunuolyno hektarą. Pakeistose taisyklėse patvirtinta didesnė kompensacinė išmoka, kuri dabar siekia 253 eurus už išugdyto jaunuolyno hektarą (anksčiau buvo – 197 Eur).

Per KPP įgyvendinimo laikotarpį pretenduoti į jaunuolynų ugdymo paramą už tą patį plotą galima ne daugiau kaip 2 kartus. Antrą kartą parama gali būti teikiama, jei pakartotinis jaunuolynų ugdymas vykdomas praėjus ne mažiau kaip 3 metams po ankstesnio jaunuolynų ugdymo. Trejų metų laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo pareiškėjui išmokėtos galutinės paramos sumos pagal veiklą.


Parama projektui – ne didesnė nei 50 tūkst. eurų

Paramos gali kreiptis privačių ir valstybinių miškų valdytojai, įgyvendinantys projektus kaimo vietovėje.

Nekilnojamasis turtas (miškas, miško žemė ar statiniai), į kurį investuojama, turi priklausyti pareiškėjui nuosavybės, bendrosios dalinės arba jungtinės nuosavybės teise, būti valdomas panaudos arba kitais pagrindais ir (arba) nuomojamas nuo paramos paraiškos pateikimo dienos ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui.

Parama projektui negali viršyti 50 tūkst. eurų. Didžiausias galimas paramos intensyvumas vienam projektui – 90 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio intensyvumo.

Tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos, būtinos projektui vykdyti, realiai suplanuotos, pagrįstos ir neviršijančios vidutinių rinkos kainų. Su detaliu tinkamų finansuoti išlaidų sąrašu pagal atskiras veiklas galima susipažinti įgyvendinimo taisyklėse.

Svarbu žinoti, kad paraiškos teikiamos užpildant ŽŪMIS elektroninę paraiškos formą, naudojantis ŽŪMIS portalo prieiga adresu https://zumis.lt. Kitais būdais pateiktos paraiškos nepriimamos, išskyrus atvejus dėl ŽŪMIS gedimo paskutiniąją paraiškų priėmimo laikotarpio dieną. Paraiška per ŽŪMIS turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 12 val.

Kaip atrenkami projektai?

Projektų atrankos balai suteikiami paraiškoms už atitiktį taisyklėse nustatytiems projektų atrankos kriterijams. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 30 balų. Jeigu atliekant projektų atrankos vertinimą nustatoma, kad projektas nesurinko privalomo mažiausio 30 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama. Didžiausia galima balų suma – 100 balų.

Jeigu pareiškėjas yra privataus miško savininkas arba miško savininkų kooperatyvas – skiriami 25 balai. Jei projekte numatytas nevietinių medžių rūšių pakeitimas vietinėmis ne mažesniame kaip 0,5 ha plote – skiriama 10 balų.

Kai prašoma paramos miškuose esančioms saugomoms natūralioms buveinėms ar saugomų rūšių buveinėms atkurti arba būdingos miško struktūros palaikymo darbams: projektas skirtas tik miškuose esančioms saugomoms natūralioms buveinėms ar saugomų rūšių buveinėms atkurti arba būdingos miško struktūros palaikymo darbams – skiriama 20 balų. Jei projekte numatyti ne tik miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimo arba būdingos miško struktūros palaikymo darbai – suteikiama 10 balų.

Jeigu pareiškėjas prašo paramos jaunuolynų ugdymui: projektas skirtas tik jaunuolynų ugdymui – skiriama 20 balų, jei numatytas ne tik jaunuolynų ugdymas – 10 balų.

Kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo nei nustatytas galimas didžiausias (išskyrus jaunuolynų ugdymą) – skiriamas 1 balas už kiekvieną sumažintą procentinį punktą, bet ne daugiau kaip 15 balų.

Privalumų turi miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo nariai – jiems skiriami 5 balai. Tiek pat balų suteikiama, jeigu miškas, į kurį investuojama, yra sertifikuotas pagal tarptautiniu mastu pripažintą miškų sertifikavimo sistemą.

Jeigu paraiškoms skirtas vienodas balų skaičius, bet joms finansuoti neužtenka skirtos paramos sumos, atliekamas papildomas šių paraiškų atrankos vertinimas, reitinguojant pareiškėjus: pagal pareiškėjus, kurie nėra gavę Europos Sąjungos investicinės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą; pagal mažiausią prašomą paramos sumą.