Paraiškos Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose paramos administravimo skyriuose renkamos nuo balandžio 1 iki gegužės 31 d. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta apie 6,2 mln. eurų.

Parama skiriama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir valstybės biudžeto lėšų.

Palengvino miško atkūrimą ir priežiūrą

Žinomas lietuviško vyno gamintojas Raimundas Nagelė, valdantis apie 300 hektarų miško, jau ne kartą gavo paramą investicijoms į miškininkystės technologijas.

Ankstesnių metų KPP paramos lėšomis vyras įsigijo medienos ištraukimo iš miško techniką. O gautą paramą pagal dabartinės KPP priemonės „Investicijos į miško plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“ investavo į miško dirvos ruošimo frezą.

„Dabar turiu visą technikos komplektą miško darbams atlikti. Tai palengvino miško atkūrimą ir priežiūrą. Turint tokią techniką tapo gerokai paprasčiau tvarkytis miške. Kai kur net nebereikia sodinti medelių – ten, kur auga sėkliniai medžiai, tinkamai supurenus dirvą miškas pats atsikuria. Kur neatsiželdo, sodinu“, – įsigytos naujos technikos privalumus vardijo Rokiškio rajone gyvenantis ir miškus tvarkantis R. Nagelė.

Gyvena šalia miško

Ne tik miškininkyste, bet ir kaimo turizmu bei vyndaryste užsiimantis vyras teigė, kad jam šios veiklos yra įdomios, tada ir dirbti lengviau.

„Gyvenu šalia savo miško, tad galiu stebėti, kas jame vyksta, ir greitai reaguoti ir tvarkytis. Kai savininkas nuo savo miško nutolęs už kelių šimtų kilometrų, sudėtinga susekti, kas ten vyksta. O kai esi šalia, gali kokybiškai tvarkytis. Turiu omenyje vėjovartas, miško sanitarinę būklę, kelius, taip pat ir miško atkūrimo bei priežiūros darbus“, – aiškino Rokiškio rajono miškininkas.

Kompensavo pusę išlaidų technikai

Miško dirvos ruošimo frezai įsigyti R.Nagelė gavo apie 8000 eurų paramą, maždaug tiek pat pridėjo savo lėšų.

Atliekant miškų ūkio modernizavimo, miško kirtimo, apvaliosios medienos ruošos technologijų diegimo, paslaugų miškų sektoriuje tiekimo veiklą, gali būti finansuojama 50 proc. tinkamų išlaidų.

O minkštųjų lapuočių jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymo bei vidinės miškotvarkos, miško želdinimo ir žėlimo projektų rengimo ar tikslinimo paramos intensyvumas gali sudaryti 65 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Didžiausia paramos suma projektui negali viršyti 100 tūkst. eurų, o per visą 2014–2020 m. laikotarpį – 200 tūkst. eurų.

Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Kvedarienė pabrėžė, kad pernai pagal minėtą veiklos sritį vienam projektui padidinus maksimalią paramos sumą nuo 50 iki 100 tūkst. eurų, buvo sulaukta didelio pareiškėjų susidomėjimo.

„Tai paskatino šiam paraiškų rinkimo etapui skirti didesnę paramos sumą – 6,2 mln. eurų. Taip sudaromos sąlygos įsigyti brangesnę ir galingesnę techniką, skirtą miško darbams atlikti“, – aiškino ŽŪM atstovė.


Kas gali prašyti paramos?

Paraiškas gali teikti privačių miškų valdytojai, savivaldybės ir labai mažos bei mažos įmonės. Paraiškos, pateiktos fizinio ar juridinio asmens kartu su partneriais, nepriimamos.

Svarbu tai, kad ne tik juridiniai, bet ir fiziniai asmenys turi atitikti labai mažos arba mažos įmonės statusą ir kartu su paraiška pateikti Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją.

Ką galima pirkti paramos lėšomis?

Paramą galima investuoti į miškų ūkio modernizavimą, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimą, paslaugų miškų sektoriuje teikimą, minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymą.

Taip pat finansuojamas vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas ar tikslinimas.

Žinotina, kad projektų rengimas ar tikslinimas remiamas tik tuo atveju, jei jis nesusijęs su kitomis, paraiškoje numatytomis investicijomis pagal kitas remiamas veiklas.

Už ką skiriami balai?

Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 30. Tiek nesurinkus, paraiška atmetama.

Jeigu paramos prašo privataus miško savininkas, nuosavybės teise valdantis iki 10 ha miško, ar labai maža įmonė, skiriama 10 balų. Dvigubai daugiau balų (20) gali gauti privataus miško savininkas, nuosavybės teise valdantis 10 ha ir daugiau miško, arba miško savininkų kooperatyvas.

Jei numatytas minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas ne mažesniame kaip 0,5 ha plote, suteikiama 15 balų.

15 balų galima gauti ir tokiu atveju, jeigu įsipareigojama, kad įgyvendinus projektą, kuriame numatytos investicijos į miškininkystės technologijas, ūkio subjekto grynasis pelningumas bus didesnis kaip 4 proc.

Balai skiriami ir už sukurtas bei išlaikytas darbo vietas. Jei įgyvendinus projektą sukurta naujų darbo vietų ir jo kontrolės laikotarpiu išlaikytas ne mažesnis nuolatinis vidutinis metinis darbuotojų skaičius: iki 3 darbuotojų imtinai – suteikiama 10 balų; daugiau nei 3 darbuotojai – 20 balų.

Papildomų balų galima gauti, jeigu pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas – už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų.

Pranašumų turi ir pareiškėjas, kuris yra miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo narys, – tokiu atveju skiriami 5 balai.

Svarbu įsidėmėti

Ne tik juridiniai, bet ir fiziniai asmenys turi atitikti labai mažos arba mažos įmonės statusą ir kartu su paraiška pateikti Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją.

Paramos gavėjas iki mokėjimo prašymo, kuriame prašoma kompensuoti skolintomis lėšomis įgyvendintas investicijas, pateikimo turi pateikti su finansų įmone arba kredito įstaiga pasirašytą paskolos ir (arba) išperkamosios (finansinės) nuomos sutartį arba raštu patvirtinti, kad atitinkamą projekto dalį įgyvendins nuosavomis lėšomis.

Jei projekte numatyta teikti paslaugas, parama teikiama su sąlyga, kad investicijos teiks naudą daugiau nei vienai miško valdai (pateikiamos viso projekto kontrolės laikotarpio preliminarios paslaugų teikimo sutartys, visoms iš paslaugų planuojamoms pajamoms pagrįsti, kurių apimtys turi atsispindėti verslo plane).