Ne vienoje savivaldybėje pagal iš anksto paskelbtą grafiką dirba Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) darbuotojai, kurie padeda žmonėms tinkamai užpildyti paraiškas.

Parama teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“.

Lėšos skiriamos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir valstybės biudžeto.

Padeda savivaldybėse

„Asbestinių stogų dangos keitimas“ – viena populiariausių KPP remiamų veiklų, ir tai puikiai matosi važiuojant per Lietuvos regionus. Aukštaitijos, Žemaitijos, Dzūkijos ir Suvalkijos gyvenvietes, kaimus ir viensėdžius dabar vienija bendra tendencija – atnaujinami gyvenamųjų namų stogai.

Paraiškos priimamos iki gegužės 31 d. 2019 metais paramai asbestiniams stogams pakeisti numatyta skirti apie 3,2 mln. eurų.

Kaimo gyventojai, kurie nori pasikeisti asbestinius stogus, paraiškas gali teikti NMA teritoriniams padaliniams, taip pat naudojantis ŽŪMIS portalo internetine prieiga adresu https://zumis.lt.

Gyventojams taip pat yra sudaryta galimybė paraiškas teikti ir savivaldybėse pagal iš anksto paskelbtą grafiką. Tiesa, tai vyksta ne visose savivaldybėse. Kaip informavo Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė Jelena Dokudovič, tai savanoriškas savivaldybių indėlis padedant gyventojams gauti paramą stogams atnaujinti.

Foto: Shutterstock

Aktyviai domisi seniūnijose

„Ką tik išlydėjome NMA Telšių teritorinio skyriaus atstovą, kuris pusdienį dirbo savivaldybėje ir padėjo žmonėms užpildyti paraiškas, konsultavo juos. Buvo apie 10 gyventojų, iš kurių 4 pateikė paraiškas, kiti konsultavosi“, – sakė Plungės rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas Vytautas Januška.

Jis iškart pridūrė, kad tai tik pradžia – iki paraiškų teikimo pabaigos bus dar du tokie gyventojų priėmimai, žadėjo atvykti du NMA atstovai, kad galėtų daugiau priimti gyventojų. Be to, nemažai žmonių paraiškas pateikia savarankiškai, be konsultantų pagalbos.

„Mūsų rajone aktyviai naudojamasi šia parama – apie pusšimtis gyventojų kasmet atsinaujina gyvenamųjų namų stogus. Taigi mūsų gyvenvietės ir kaimai gražėja“, – džiaugėsi V.Januška.

Paramos asbestiniams stogams pakeisti prašo ne tik žemaičiai. Panevėžio rajono savivaldybės Miežiškių seniūnijos seniūnas Albinas Jacevičius teigė, kad vos paskelbus apie kvietimą teikti paraiškas stogams atnaujinti, jaučiamas gyventojų susidomėjimas.

„Jau pradeda ruošti dokumentus, užsuka į seniūniją, nes reikia pateikti gyvenamosios vietos deklaravimą. Ši parama labai reikalinga kaimo žmonėms ir jie ja naudojasi, pasikalba su tais, kurie jau pakeitė stogą, ir tada drąsiau patys prašo paramos. Juk senus stogus vis tiek reikės keisti, tad gauti pusę sumos tam – puiki pagalba“, – kalbėjo seniūnas.

Nustatyti fiksuoti įkainiai

Kaip ir kitose KPP priemonėse bei veiklose, šiemet numatyta palengvinimų ir teikiant paramą asbestinių stogų dangai pakeisti. Tam, kad paramos gavėjams būtų mažiau popierinių rūpesčių, šių metų taisyklėse numatyta taikyti supaprastintų išlaidų apmokėjimo būdą – tinkamų finansuoti išlaidų fiksuotuosius įkainius.

„Ekspertai nustatė, kokios pareiškėjų perkamos dangos buvo populiariausios, ir paskaičiavo fiksuotą įkainį kvadratiniam metrui. Taigi įsigyjant vieną iš tų trijų populiariausių stogo dangų tipų – beasbestinį šiferį, plieninės čerpių imitacijos arba plieninės profiliuotų lakštų dangą, pareiškėjui nereikės Nacionalinei mokėjimo agentūrai pateikti išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentų. Tačiau juos reikės visiems paramos gavėjams turėti ir pateikti, kai bus vietoje atliekama patikra“, – aiškino ŽŪM vyriausioji specialistė J. Dokudovič.

Pagrindiniai reikalavimai

Jei pareiškėjas pasirenka kitą stogo dangą ir statybines medžiagas, kuriems nenustatyti fiksuotieji įkainiai, juos galės įsigyti pagal NMA nustatytas kainas arba atlikdamas supaprastintus pirkimus.

Be to, pareiškėjas, transportuodamas asbestines atliekas iki šalinimo vietos, galės pasinaudoti supaprastinta tvarka – jam bus kompensuojamos degalų sąnaudos pagal fiksuotą įkainį.

ŽŪM atstovė priminė, kad, kaip ir praėjusiais metais, tęsiama geroji praktika, ir pareiškėjai nėra įpareigojami apdrausti turtą, į kurį yra investuojama. Tačiau būtina žinoti, kad pakeistos stogo dangos sunaikinimo ar sugadinimo atveju įsipareigojama atstatyti žalą savo lėšomis.

Taip pat paramos gavėjui nereikia teikti užbaigto projekto ataskaitų bei metinių ataskaitų projekto kontrolės laikotarpiu.

Priemonė labai populiari

J. Dokudovič pastebėjo, kad minėta priemonė labai populiari. „Paprastai norinčiųjų gauti paramą yra daugiau, nei būna skirta lėšų. Akivaizdu, kad kaimo gyventojams tokia parama labai reikalinga, be to ir naudinga – jie pašalina asbestą ir stogus užsidengia nekenksmingomis medžiagomis“, – pabrėžė ji.

Kadangi paklausa didelė, pareiškėjų projektai bus vertinami pagal atrankos kriterijus, už kuriuos suteikiami balai, ir sudaroma paraiškų pirmumo eilė. Daugiau balų suteikiama tiems kaimo gyventojams, kurie ilgesnį laiką nepertraukiamai deklaravo gyvenamąją vietą kaimo vietovėje. Jei gyvenamoji vieta deklaruota ilgiau kaip 3 metus – suteikiama 30 balų. Tai minimalus balų skaičius, kurį privaloma surinkti.

Balai skiriami, jeigu pareiškėjas kaimo vietovėje nepertraukiamai vykdo profesinę ir (ar) ekonominę veiklą. Papildomų balų suteikiama ir tuo atveju, jeigu investuojama į gyvenamąjį namą, kuriame gyvenamąją vietą paraiškos pateikimo dieną deklaruoja bent vienas iš šių asmenų – turintis negalią, yra nedarbingas ar sulaukęs pensinio amžiaus ir (arba) gauna senatvės pensiją.

Pranašumų turi ir daugiavaikės šeimos bei šeimos, auginančios mažamečius vaikus.

Kas gali prašyti paramos?

Paraišką paramai gauti gali teikti kaimo gyventojas – fizinis asmuo, ne jaunesnis kaip 18 metų, kuris iki paramos paraiškos pateikimo nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruoja kaimo vietovėje (savivaldybės centras nėra kaimo vietovė), kurios gyventojų skaičius neviršija 6 tūkst. gyventojų ( sodo bendrija nėra tinkama teritorija).

Pareiškėjai turėtų nepamiršti NMA pristatyti asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitos kopiją pagal Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos tvarkos aprašą.

Koks paramos dydis?

Vienas paramos gavėjas gali pretenduoti į ne didesnę kaip 2 000 eurų (su PVM) paramą, kompensuojama iki 50 proc. visų patirtų išlaidų.

Parama teikiama kaimo vietovėje esančio gyvenamojo namo, priklausančio fiziniam asmeniui visai asbestinei stogų dangai pakeisti (ūkiniai ir visuomeninės paskirties pastatai neremiami).
Parama teikiama gyvenamajam namui – gyvenamosios paskirties vienbučiam, dvibučiam ir daugiabučiam namui.

Kokios tinkamos finansuoti išlaidos?

Tinkamoms finansuoti išlaidoms priskiriamos stogo keitimo medžiagų (stogo dangos), statybinių medžiagų, būtinų stogo dangai pakeisti, įsigijimo, asbestinių atliekų transportavimo (kuro sąnaudos) iki šalinimo vietos ir jų šalinimo paslaugų pirkimo išlaidos.

Svarbu įsidėmėti, kad statybos darbai, taip pat stogą laikančiosios konstrukcijos, stogo šiltinimo medžiagos arba medžiagos termoizoliaciniam sluoksniui įrengti, taip pat ir viešinimo išlaidos nekompensuojamos.

Kokie įsipareigojimai?

Pareiškėjas įsipareigoja įgyvendinti projektą per 12 mėnesių nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos.

Taip pat – likviduoti asbesto turinčių gaminių atliekas, susidariusias keičiant stogą, ir su mokėjimo prašymu pateikti pažymą iš įmonės, tvarkančios asbesto atliekas, apie asbesto turinčių gaminių atliekų pašalinimą.

Informacija apie įmones, tvarkančias asbesto atliekas, asbesto atliekų surinkimo aikšteles ir sąvartynus pateikiama Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos interneto svetainėje www.am.lt.