Su­si­ti­ki­me da­ly­va­vo že­mės ūkio mi­nist­ras An­drius Pa­lio­nis, Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos di­rek­to­rius Da­rius Re­mei­ka.

Per­nykš­čio gruo­džio vi­du­ry­je, pri­sta­čius Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos at­lik­tus ty­ri­mus dėl diok­si­nų na­mi­niuo­se gy­vu­liuo­se bei pie­ne ir pra­ne­šus, kad dėl pa­di­dė­ju­sių jų kie­kių teks už­mig­dy­ti gy­vu­lius, ki­lo di­de­lis ūki­nin­kų pa­si­prie­ši­ni­mas. Šį­kart jie jau ne­pri­eš­ta­ra­vo, kad diok­si­nais už­si­krė­tę gy­vu­liai bū­tų už­mig­dy­ti. To­kių gy­vu­lių po pa­pil­do­mų ty­ri­mų žen­kliai su­ma­žė­jo. Gal­būt ūki­nin­kus pa­vei­kė ir že­mės ūkio mi­nist­ro pa­ste­bė­ji­mas: „Lai­ky­da­mas diok­si­nais už­si­krė­tu­sią kar­vę, – pats ne­ger­čiau jos pie­no, ne­duo­čiau nei sa­vo vai­kams ir anū­kams.“

Pa­pil­do­mi ty­ri­mai kai­na­vo dau­giau kaip 7 tūkst. 500 eu­rų

Per­nykš­čio gruo­džio vi­du­ry­je Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je su že­mės ūkio mi­nist­ru A.Pa­lio­niu bei Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos di­rek­to­riu­mi D.Re­mei­ka su­si­ti­ko tie gais­ro „Eko­lo­gis­ti­ko­je“ pa­veik­tos te­ri­to­ri­jos ūki­nin­kai, ku­rių lai­ko­muo­se mė­si­niuo­se gal­vi­juo­se ir pie­ne ty­ri­mais bu­vo nu­sta­ty­tas pa­di­dė­jęs diok­si­nų kie­kis. To­kius gal­vi­jus re­ko­men­duo­ta už­mig­dy­ti. Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba tuo­met in­for­ma­vo, kad tai gre­sia de­vy­nių, nuo gais­ro ži­di­nio Aly­tu­je nu­to­lu­sių nuo pus­an­tro iki aš­tuo­nių ki­lo­met­rų Aly­taus se­niū­ni­jos kai­mų, – Mik­lu­sė­nų, Užu­ba­lių, Kriau­nių, Rau­do­ni­kių, Ge­nių, Kar­kly­nų, Kel­ma­no­nių, Vy­tau­tiš­kių ir Rut­kos kai­mų ūki­nin­kų au­gi­na­miems gal­vi­jams.

Čia pa­im­ti pie­no, pa­skers­tų gal­vi­jų, paukš­čių, kiau­ši­nių mė­gi­niai ir at­lik­ti ty­ri­mai ak­re­di­tuo­to­se Lie­tu­vos bei Vo­kie­ti­jos la­bo­ra­to­ri­jo­se pa­ro­dė, kad diok­si­nų, – kan­ce­ro­ge­ni­nių, vė­žį su­ke­lian­čių me­džia­gų kie­kiai pie­ne kai ku­riuo­se ūkiuo­se vir­ši­ja du ar net aš­tuo­nis kar­tus.

Mi­nė­tų kai­mų 12-oje ūkių bu­vo 151 kar­vė, 8-iuo­se ūkiuo­se – 14 gal­vi­jų prie­aug­lio, vie­na­me ūky­je – 37 mė­si­niai gal­vi­jai, 118 ofi­cia­liai re­gist­ruo­tų viš­tų, dau­giau kaip 10 taip pat re­gist­ruo­tų ka­la­ku­tų ir žą­sų.

Ūki­nin­kai, iš­gir­dę apie gy­vu­lių už­mig­dy­mą, ėmė prieš­ta­rau­ti ne­su­tik­da­mi su at­lik­tų ty­ri­mų re­zul­ta­tais. Gir­di, to­kiu bū­du jie bus pa­lik­ti be pra­gy­ve­ni­mo šal­ti­nio, jiems vi­siš­kai ne­rū­pė­jo Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos pa­siū­ly­tos kom­pen­sa­ci­jos už pa­skers­tus gy­vu­lius.

Tuo­met, per­nykš­čio gruo­džio vi­du­ry­je vy­ku­sia­me ūki­nin­kų su­si­ti­ki­me su mi­nė­tų ša­lies val­džios ins­ti­tu­ci­jų va­do­vais da­ly­va­vęs Aly­taus ra­jo­no me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas, ma­ty­da­mas, kad ne­pa­si­ti­ki­ma at­lik­tais ty­ri­mais, pa­siū­lė, jog sa­vi­val­dy­bė ga­li ini­ci­juo­ti pa­pil­do­mus diok­si­nų piene ty­ri­mus. Sa­vi­val­dy­bė sa­vo ruož­tu pa­rink­tų la­bo­ra­to­ri­ją, už tai ap­mo­kė­tų, o po to jai bū­tų kom­pen­suo­ta iš vals­ty­bės biu­dže­to.

Tam ne­pri­eš­ta­ra­vo su­si­ti­ki­me su ūki­nin­kais da­ly­va­vęs že­mės ūkio mi­nist­ras. Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė pa­pil­do­miems diok­si­nų piene ty­ri­mams pa­rin­ko la­bo­ra­to­ri­ją Olan­di­jo­je, at­lik­ti ty­ri­mai kai­na­vo dau­giau kaip 7 tūkst.500 eu­rų.

„Re­zul­ta­tai vi­sai ne­blo­gi“

Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ini­ci­juo­ta­me ūki­nin­kų su­si­ti­ki­me su že­mės ūkio mi­nist­ru A.Pa­lio­niu bei Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos di­rek­to­riu­mi D.Re­mei­ka bu­vo pri­sta­ty­ti at­lik­tų pa­pil­do­mų diok­si­nų piene ty­ri­mų re­zul­ta­tai.

Jie pa­ro­dė, kad dėl ras­tų pa­di­dė­ju­sių diok­si­nų kie­kių de­vy­niuo­se Aly­taus se­niū­ni­jos kai­muo­se rei­kė­tų už­mig­dy­ti 12 kar­vių, 5 mė­si­nius gal­vi­jus, 29 jų prie­aug­lius, 44 avis, 4 ož­kas, apie 200 paukš­čių, ke­lias de­šim­tis triu­šių.

Vi­si šie gy­vu­liai ir paukš­čiai yra 15-oje ūkių, iš jų 9-iuo­se – mel­žia­mos kar­vės, jų ūkiuo­se lai­ko­ma po 1–2. Pre­li­mi­na­riai už už­mig­dy­tus gy­vu­lius ir paukš­čius bei pre­ki­nės pro­duk­ci­jos ne­te­ki­mą pri­reiks apie 75 tūkst. eu­rų.

„Ty­ri­mų re­zul­ta­tai vi­sai ne­blo­gi. Už už­mig­dy­tus gy­vu­lius siū­lo­mos tin­ka­mos kai­nos. Tu­ri­me tai pa­da­ry­ti, kad su­pir­kė­jai ne­ig­no­ruo­tų mū­sų ūki­nin­kų pro­duk­ci­jos“, – sa­kė ra­jo­no me­ras A.Vrub­liaus­kas.

Že­mės ūkio mi­nist­ras A.Pa­lio­nis tvir­ti­no, kad po pa­pil­do­mo diok­si­nų piene ty­ri­mo ten­ka pri­pa­žin­ti kai ku­rias anks­tes­nio ty­ri­mo klai­das: „O da­bar su skau­da­ma šir­di­mi tu­ri­me teik­ti pa­siū­ly­mą už­mig­dy­ti už­si­krė­tu­sius gy­vu­lius. To­kia yra re­a­ly­bė. Lai­ky­da­mi to­kius gy­vu­lius pa­tys sau da­ry­tu­mė­te ža­lą, nes diok­si­nai tu­ri sa­vy­bę kaup­tis ne tik gy­vu­lių, bet ir žmo­gaus or­ga­niz­me.“

Apie diok­si­nų po­vei­kį žmo­gui kal­bė­jo ir Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos di­rek­to­rius D.Re­mei­ka: „Jie kau­pia­si gy­vu­lių ir žmo­gaus rie­ba­luo­se, iš lė­to nuo­di­ja. Rei­kia ne­ri­zi­kuo­ti sa­vo svei­ka­ta.“

Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį vy­ku­sia­me pa­si­ta­ri­me ūki­nin­kai jau ne­be­pri­eš­ta­ra­vo gy­vu­lių už­mig­dy­mui. Juos la­biau do­mi­no vals­ty­bės siū­lo­mos iš­mo­kos už uti­li­zuo­tus ūki­nius gy­vu­lius bei paukš­čius.

Pa­ža­dė­tos kom­pen­sa­ci­jos ir pa­gal­ba už­mig­dant gy­vu­lius

Mi­nist­ras pa­ža­dė­jo, kad už su­nai­kin­tą vie­ną mel­žia­mą kar­vę bus mo­ka­ma mak­si­ma­li mi­nis­te­ri­jos nu­ma­ty­ta su­ma – 1 tūkst. 400 eu­rų, plius kom­pen­sa­ci­ja už ne­gau­tą pie­ną, už vie­ną mė­si­nę ar žin­de­nę kar­vę taip pat mak­si­ma­li kai­na – 1 tūkst. 750 eu­rų.

Ra­jo­no me­ras A.Vrub­liaus­kas tvir­ti­no su­pran­tan­tis ūki­nin­kų pri­si­ri­ši­mą prie gy­vu­lių, tad už­mig­dant ūki­nin­kai ga­lės iš­vyk­ti iš na­mų, tai or­ga­ni­zuos Ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba. Už­mig­dy­ti gy­vu­liai bus iš­vež­ti į uti­li­za­vi­mo įmo­nę. Šį pro­ce­są or­ga­ni­zuos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, o pa­tir­tos iš­lai­dos tu­rė­tų bū­ti pa­deng­tos iš vals­ty­bės biu­dže­to.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė iš vals­ty­bės biu­dže­to ūki­nin­kų ir sa­vi­val­dy­bės įstai­gų dėl gais­ro „Eko­lo­gis­ti­ko­je“ pa­tir­toms iš­lai­doms jau yra ga­vu­si per 130 tūkst. eu­rų. Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai dar pa­teik­ta pra­šy­mų dau­giau kaip už 40 tūkst. eu­rų

Pa­va­sa­rį, pra­si­dė­jus au­ga­lų ve­ge­ta­ci­jai, ra­jo­no te­ri­to­ri­jo­je, ku­rią pa­vei­kė gais­ras, bus at­lie­ka­mi žo­lės ir žel­me­nų, po to – šach­ti­nių šu­li­nių van­dens, dir­vo­že­mio, kiau­ši­nių, me­daus, pie­no ty­ri­mai. Kol ne­at­lik­ti šie ty­ri­mai, už­krės­tos te­ri­to­ri­jos ūki­nin­kams ne­re­ko­men­duo­ta įsi­gy­ti gy­vu­lių. At­ei­nan­tį ru­de­nį dar pla­nuo­ja­ma at­lik­ti dar­žo­vių, vai­sių ir si­lo­so ty­ri­mus.