Jau šeštą patobulintą jo variantą įregistravo Seimo narės Asta Kubilienė, Vida Ačienė, Aušrinė Norkienė, Rimantė Šalaševičiūtė, Laimutė Matkevičienė, Guoda Burokienė.

Įstatyme siūloma įteisinti, kad „mėgėjų sodo teritorijoje ūkinė - komercinė veikla gali būti vykdoma tik laikantis teisės aktų, nedarant žalos asmenų turtui ir gyvenamajai aplinkai, nepažeidžiant sodininkų ir kitų asmenų gyvenimo, poilsio ir veiklos sąlygų bei sodo bendrijos vidaus tvarkos taisyklių.„

Projekto autorės sako, kad daugėja teisinių ginčų dėl sodininkų bendrijose vykdomos komercinės veiklos, kuri nėra susijusi su mėgėjiška sodininkyste, neaiškiu būdu iš valstybinių institucijų yra gaunami leidimai įvairiai veiklai, visai nesusijusiai su mėgėjiška sodininkyste.

„Šis procesas galimai didina korupcijos sklaidą. Valstybės institucijos, nepaisydamos įstatymo nuostatų bei sodininkų bendrijų vidaus dokumentuose nustatytų draudimų, išduoda leidimus fiziniams ar juridiniams asmenims kitai veiklai vykdyti, todėl sodininkų bendrijų teritorijose kuriasi vaikų darželiai, automobilių remonto dirbtuvės, viešbučiai, degalinės ir kt. Be to, sodininkų bendrijų valdymo organai dažnais atvejais negauna informacijos apie turto pardavimą, sklypų formavimą, nekilnojamojo turto įkeitimą bankams ar antstoliams, todėl kyla įtampa tarp sodininkų bendrijų narių dėl įsiskolinimų nepadengimo“, - sako įstatymo pataisas įregistravusios Seimo narės.

Pagal siūlomą projektą, „mėgėjų sodininkystė - veikla, kurios tikslas - sodo sklype susikurti aktyvaus poilsio ir gyvenimo sąlygas, išsiauginti ar pasigaminti žemės ūkio produktų (vaisių, uogų, daržovių, gėlių, bitininkystės ir kitų produktų), juos perdirbti ir vartoti savo reikmėms, taip pat tvarkyti kraštovaizdį ir naudotis juo rekreacijai, puoselėti ir tausoti jo išteklius.„

Sodininkas mėgėjas, pagal įstatymo pataisas, - fizinis asmuo, nuosavybės ar kitomis teisėmis valdomame žemės sklype užsiimantis mėgėjų sodininkyste.

Jei Seimas pritartų, įstatyme būtų įrašyta, kad „kitas asmuo - fizinis asmuo, kuris mėgėjų sodo teritorijoje įsigijo sodo sklypą ir nepageidauja tapti sodininkų bendrijos nariu, išstojęs iš sodininkų bendrijos arba iš jos pašalintas, taip pat juridinis asmuo, kuris nuosavybės ar kitomis teisėmis valdo sodo sklypą mėgėjų sodo teritorijoje.„

Pagal siūlomą įstatymo projekto redakciją, sodo namas - nesudėtingas poilsiui skirtas statinys, esantis sodo sklype, o vienbutis namas - vienai šeimai skirtas namas.

Įstatymo projektu taip pat siekiama sudaryti teisinį pagrindą savivaldybėms tinkamai įgyvendinti Kelių, Vietos savivaldos įstatymų nuostatas dėl mėgėjų sodų bendrojo naudojimo žemėje esančių kelių įrašymo į vietinės reikšmės kelių sąrašus, taip pat užtikrinti šių kelių (gatvių) priežiūrą, taisymą ir tiesimą.

Naujai projektuojamiems mėgėjų sodų teritorijos vidaus keliams (gatvių juostoms) siūloma nustatyti minimalų plotį - 4,5 m.

„Mėgėjų sodų teritorijos virto gyvenamaisiais kvartalais be gyvenimo kokybę užtikrinančios aptarnavimo infrastruktūros, kai sudėtinga išlaikyti norminius statinių atstumus nuo sklypų ribų, kelių, sudaryti tinkamas sąlygas tiesti elektros, vandentiekio tinklus, užtikrinti priešgaisrinius reikalavimus, todėl laikytinos specifinėmis teritorijomis. Atsižvelgiant į tai, įstatyme siūloma naujai projektuojamiems mėgėjų sodų teritorijos vidaus keliams (gatvių juostoms) nustatyti minimalų plotį - 4,5 m“, - sako įstatymo projekto autorės.

Jų teigimu, šiuo metu nėra tinkamai sureguliuoti teisiniai santykiai tarp sodininkų bendrijų ir kitų fizinių ar juridinių asmenų, nėra aiškiai apibrėžtas ne sodininkų bendrijų narių statusas, jų teisės bei pareigos, pernelyg sudėtinga sodininkų bendrijų susirinkimų šaukimo ir organizavimo tvarka.

„Nesudarytos tinkamos teisinės prielaidos užtikrinti soduose esančių kelių priežiūrą, taisymą ir tiesimą. Taip pat ydingas teisinis reguliavimas dėl veiklos, kuria galima užsiimti mėgėjų sodo teritorijoje, dėl sandorių ar kitų veiksmų, atliekamų su sodo sklypais“, - sakoma dokumento aiškinamajame rašte.

Sodininkų bendrijų įstatymo pakeitimo projektą parengė Seimo narės Asta Kubilienė ir Vida Ačienė, bendradarbiaudamos su sodininkų bendrijų atstovais. Rengiant projektą buvo atsižvelgta ir į aplinkos ministro 2017 m. rugsėjo 5 d. įsakymu sudarytos darbo grupės sodininkų bendrijoms aktualiems klausimams spręsti išvadas.